Connect with us

ประกันการเดินทางสำหรับนักธุรกิจ

เวลาทุกชั่วโมงมีค่าสำหรับนักธุรกิจ เพราะเหตุขัดข้องเพียงเล็กน้อยก็อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจที่สำคัญ

เช็คเบี้ยประกัน

แผนความคุ้มครองประกันการเดินทางที่เหมาะกับนักธุรกิจ

สำหรับนักธุรกิจที่ต้องมีการเดินทางต่างประเทศบ่อยครั้ง การซื้อประกันเพียงรอบเดียวแต่ให้ความคุ้มครอง ทุกครั้งที่ต้องเดินทาง เพราะบางครั้งอาจมีการเดินทางที่กะทันหันอาจไม่มีเวลาวางแผนเรื่องการทำประกันการเดินทาง ดังนั้นประกันที่เหมาะสำหรับนักธุรกิจคือการทำประกันแบบรายปี ที่ให้คุ้มครองการเดินทางไม่จำกัดจำนวนครั้ง สูงสุดไม่เกิน 90 วันต่อครั้ง ช่วยชดเชยค่าเสียหายในหลากหลายกรณี เช่น ไฟล์ดีเลย์ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าเดินทางเสียหาย หรือทรัพย์สินเสียหาย รวมถึงกรณีเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุจนต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล ข้อดีคือเบี้ยประกันถูกกว่าและคุ้มครองได้นานกว่า

ประกันการเดินทางสำหรับนักธุรกิจคุ้มครองอะไรบ้าง?

1. คุ้มครองชีวิต /ค่ารักษาพยาบาล – กรณีผู้ทำประกันเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ มือ สายตา ไปจนถึงทุพพลภาพ บริษัทจะจ่ายเงินก้อนให้แก่ผู้เอาประกัน รวมถึงค่าบริการเกี่ยวกับการเคลื่อนยายศพ กรณีได้รับบาดเจ็บต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล บริษัทจะช่วยชดเชยค่ารักษาพยาบาล และค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆให้แก่คุณไม่เกินจำนวนทุนประกัน

2. คุ้มครองทรัพย์สิน – ช่วยคุ้มครอง กระเป๋าเดินและสัมภาระในกระเป๋าเสียหาย เงินสด หนังสือเดินทาง เอกสารสำคัญ อาจเกิดจากอุบัติเหตุหรือถูกโจรกรรม ชดเชยค่าเสียหายของทรัพย์ตามมูลค่าทรัพย์สินจริงไม่เกินทุนประกัน

3. คุ้มครองค่าเสียเวลา – เที่ยวบินล่าช้า การถูกยกเลิกเที่ยวบิน ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง การลดจำนวนวันเดินทาง การหยุดชะงักทางการศึกษา และอาจมีเงื่อนไขอื่นๆตามที่บริษัทกำหนด

ทางเลือกประกันภัยสำหรับนักธุรกิจ

ลักษณะการเลือกทำประกันการเดินทางสำหรับนักธุรกิจส่วนที่แนะนำคือการทำประกันการเดินทางแบบรายปีเพราะไม่ต้องเสียเวลาในการซื้อประกันหลายครั้ง และจ่ายเบี้ยประกันคุ้มค่ากว่า แต่ก็ยังมีทางเลือก ประกันการเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศแบบรายเที่ยวที่นักธุรกิจก็สามารถทำได้ หากพิจารณาแล้วว่า จำนวนการเดินทางต่อปีไม่ได้บ่อยมากการทำประกันการเดินทางแบบรายเที่ยวจึงเป็นทางเลือกที่คุ้มค่ากว่า

ประกันเดินทางในประเทศ

แผนประกันเดินทางในประเทศ ที่ให้ความคุ้มครองตั้งแต่ออกจากบ้านจนถึงตอนกลับถึงบ้าน

เพิ่มเติม

ประกันเดินทางต่างประเทศ

แผนประกันเดินทางต่างประเทศให้ความคุ้มครองตั้งแต่ออกจากประเทศไทยจนถึงกลับถึงประเทศไทย

เพิ่มเติม

เลือกประกันการเดินทาง ทำไมต้อง Tadoo

หากคุณเป็นนักธุรกิจที่ต้องเดินทางเพื่อติดต่องานต่างประเทศบ่อยครั้ง แน่นอนว่าความเสี่ยงของคุณไม่ใช่แค่เรื่องอุบัติเหตุที่เกิดทางร่างกายหรือทรัพย์สิน แต่อาจรวมไปถึงค่าเสียเวลา หรือความล่าช้าต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของคุณ การทำประกันการเดินทางจะช่วยคุ้มครองอุบัติเหตุหรือการเสียเวลาที่อาจกระทบต่อธุรกิจของคุณ

เช็คเบี้ยประกัน

ประกันเดินทางสำหรับนักธุรกิจแตกต่างจากประกันเดินทางแบบรายเที่ยวอย่างไร

– ระยะเวลาความคุ้มครองแตกต่างกัน
ประกันการเดินทางรายเที่ยว จะให้ความคุ้มครองการเดินทางไป – กลับ ในครั้งเดียวโดยมีระยะเวลาคุ้มครองสูงสุด 180 วัน การเดินทางไปหลายๆ ประเทศเช่นการเดินทางในกลุ่มประเทศเชงเก้น ถ้ากลับมาไทยในวันสิ้นสุดความคุ้มครองครั้งเดียว จะถือเป็นการเดินทางแบบรายเที่ยว

ส่วนนักธุรกิจที่ทำประกันการเดินทางแบบรายปี จะคุ้มครองการเดินทางไป – กลับต่างประเทศ กี่ประเทศ กี่ครั้งก็ได้ในระยะเวลา 1 ปีโดยต้องเป็นประเทศที่กรมธรรม์ประกันการเดินทางต่างประเทศให้ความคุ้มครองระยะเวลาคุ้มครองการเดินทางแต่ละครั้ง จะไม่เกิน 90 วัน

– จุดมุ่งหมายของการเดินทางแตกต่างกัน
ผู้เดินทางที่เป็นบุคคลทั่วไปเดินทางท่องเที่ยวนานๆครั้งจะซื้อประกันการเดินทางแบบเที่ยวเดียว เพื่อท่องเที่ยวต่างประเทศในระยะเวลาสั้นๆ แต่ถ้าเป็นนักธุรกิจเหมาะสำหรับการซื้อประกันการเดินทางรายปี เพราะนักธุรกิจจะมีลักษณะการเดินทางไปๆ กลับๆ ต่างประเทศหลายครั้งในปีเดียว ซึ่งประกันการเดินทางรายปีจะคุ้มกว่าทั้งในแง่ราคาและมูลค่าความคุ้มครอง

– วงเงินความคุ้มครองแตกต่างกัน
ถ้านักธุรกิจที่มีทริปการเดินทางบ่อยๆ คิดราคาเฉลี่ยแล้ว ทำประกันการเดินทางรายปีจะคุ้มค่ากว่า และในขณะเดียวกันวงเงินคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็จะมากกว่าตามไปด้วย แต่ถ้าเดินทางไม่บ่อยซื้อแบบรายเที่ยวก็จะจ่ายเงินน้อยกว่า

เสียงจากผู้ใช้งานจริง ส่วนใหญ่ต่างพึงพอใจ

4.9/5

19,875 รีวิว

เงื่อนไขการทำประกันการเดินทางสำหรับนักธุรกิจ

นอกการตรวจสอบเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้ทำประกันจะได้รับความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว เงื่อนไขก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีการศึกษาให้รอบคอบก่อนการทำประกันด้วยเช่นกัน เพราะบริษัทอาจปฏิเสธการรับประกันภัยได้หากตรวจสอบว่าผู้ขอทำประกันไม่มีเงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด

อายุผู้ทำประกัน

– มีอายุระหว่าง 1 – 75 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่เริ่มเอาประกันภัย
– กรณีผู้เดินทางอายุเกิน 75 ปี ที่ต้องการทำประกันแบบรายปีควรติดต่อบริษัทโดยตรง
– เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่เริ่มเอาประกันภัย เดินทางร่วมกับบิดาหรือมารดาจะได้รับความคุ้มครอง

 

*โดยไม่คิดเบี้ยประกันภัยเพิ่ม (สูงสุดไม่เกิน 2 คน)

จำนวนการทำประกัน

– ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยแบบรายเที่ยวได้ 1 ฉบับ ต่อการเดินทางในแต่ละครั้ง
– ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยแบบรายปีได้ 1 ฉบับ ต่อปี
– แผนประกันภัยแบบรายปี คุ้มครองการเดินทางสูงสุด 90 วันต่อการเดินทางในแต่ละครั้ง โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี
– ผู้เอาประกันภัยจะต้องเริ่มต้นเดินทางออกจากประเทศไทยและสิ้นสุดการเดินทางกลับมายังประเทศไทยเท่านั้น

การยกเลิกการทำประกัน และการสำรองจ่าย

เมื่อผู้ทำประกันการเดินทางต้องการยกเลิกการทำประกันแบบรายปี จะต้องมีการทำหนังสือแจ้งไปยังบริษัท ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน และบริษัทจะคืนเงินให้โดยหักเบี้ยประกันตามระยะเวลาที่ได้รับการคุ้มครองมาแล้ว

ในส่วนของการสำรองจ่าย ในกรณีเจ็บป่วยที่ต่างประเทศและได้รับการรักษาแล้ว เมื่อผู้ทำประกันได้สำรองจ่ายเงินเป็นสกุลเงินต่างประเทศไป ให้เก็บใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล และนำมาเบิกค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทเมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทย ผู้ทำประกันจะได้รับเป็นสกุลเงินไทยโดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนตามวันที่ระบุในใบเสร็จ

ผลิตภัณฑ์ประกันการเดินทาง

ประเภทของประกันการเดินทาง

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันการเดินทาง

รับใบเสนอราคา ประกันการเดินทาง

เช็คเบี้ยประกัน