Connect with us

การพลาดต่อกำหนดการเดินทางของสายการบิน

หากคุณพลาดตกเครื่องด้วยเหตุไม่คาดฝัน การทำประกันการเดินทางช่วยชดเชยค่าสินไหมทดแทน

เช็คเบี้ยประกัน

การพลาดต่อกำหนดการสายการบินคืออะไร?

การพลาดต่อกำหนดการเดินทางของสายการบิน หรือตกเครื่อง บ่อยครั้งที่การเดินทางเดินไปยังประเทศต่างๆ ไม่สามารถบินตรงด้วยกับไฟลท์เดินทางเพียงเทียวเดียวได้ ทำให้ต้องมีการต่อเครื่องมากกว่าหนึ่งเที่ยวเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางที่เราต้องการ และหากเที่ยวเที่ยวบินโดยสารต้นทางเกิดความล่าช้า อาจส่งผลกระทบที่คุณจะพลาดต่อกำหนดการในเที่ยวบินถัดไปได้ ทั้งนี้หากสายการบินไม่สามารถจัดหายานพาหนะอื่นที่จะออกเดินทางทดแทนได้ภายในระยะเวลา 6 ชั่วโมงนับตั้งแต่เวลาเดินทาง เมื่อได้มาถึงยังจุดเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะ บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามจำนวนเงินเอาประกัน ต่อการเดินทางทุกๆ 6 ชั่วโมง หรือตามเวลา (ถ้ามี) ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ ไม่เกินจำนวนเอาประกัน

เงื่อนไขความคุ้มครองในกรณีพลาดต่อกำหนดการของสายการบิน

ถึงแม้บริษัทประกันการเดินทางจะชดเชยค่าเสียหายเมื่อสายการบินเกิดความล่าช้าจนทำให้พลาดในเที่ยวบินถัดไป แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดดังนี้

1. เที่ยวบินถัดไปต้องมีระยะเวลาห่างจากเที่ยวบินแรก 3 ชั่วโมง – หากมีการเดินทางโดยการต่อเครื่อง ในเที่ยวบินถัดไปนั้น บริษัทจะชดเชยค่าสินไหมทดแทนกรณีไฟลท์บินแรก มีระยะเวลาห่างจากไฟลท์บินถัดไปเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ชั่วโมง

2. การพลาดต่อกำหนดการของสายการบิน ณ สนามบินปลายทาง – กล่าวคือ เที่ยวบินที่เราพลาดการเดินทางนั้น เป็นเที่ยวบินที่อยู่ในสนามบินปลายทางที่เราไปถึง จากสนามบินแรกเท่านั้น โดยบริษัทจะไม่จ่ายชดเชยกรณีที่เราต้องการต่อเครื่องที่สนามบินอื่น ๆ นอกเหนือจากสนามบินปลายทางที่เราไปถึงจากไฟลท์บินแรก

ทางเลือกความคุ้มครองต่อการพลาดกำหนดการของสายการบิน

ในการเลือกรับความคุ้มครองต่อการพลาดต่อกำหนดการของสายการบิน สามารถเลือกทำประกันการเดินทางได้หลากหลายรูปแบบ โดยระดับความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม์กำหนด ทางเลือกประกันที่คุณจะได้รับความคุ้มครองต่อการกำหนดการของเที่ยวบินมีดังนี้

ประกันเดินทางต่างประเทศรายเที่ยว

ประกันแบบเที่ยวเดียว คุ้มครองการเดินทางครั้งหนึ่ง ๆ นับตั้งแต่ออกเดินทางจากประเทศไทย จนกลับมาถึงประเทศไทย และคุ้มครองตามช่วงเวลาที่เลือกซื้อประกันไว้โดยสามารถเลือกจุดหมายได้หลายประเทศทั่วโลก

เพิ่มเติม

ประกันเดินทางต่างประเทศรายปี

ประกันเดินทางที่คุ้มครองตลอดทั้งปี ไม่จำกัดเที่ยว มีเงื่อนไขสำคัญคือ การเดินทางแต่ละเที่ยวห้ามต่อเนื่องเกิน 90 วัน เหมาะสำหรับคนชอบเดินทางท่องเที่ยวเป็นชีวิตจิตใจ

เพิ่มเติม

เลือกประกันการเดินทาง ทำไมต้อง Tadoo

แม้ว่าการเดินทางของคุณจะเกิดอุปสรรค ไม่เป็นไปตามกำหนดการที่วางไว้ เป็นเหตุให้ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าต้องเสียเปล่า ประกันการเดินทางยังช่วยชดเชยค่าเสียหายของค่าใช้จ่ายเหล่านั้นให้กับคุณได้ ซื้อประกันการเดินทางออนไลน์กับ Tadoo เบี้ยประกันถูกเมื่อเทียบกับความคุ้มครอง

เช็คเบี้ยประกัน

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ผู้ทำประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทน จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้เอาประกันภัยประสบเหตุการณ์การพลาดการต่อเที่ยวบิน เพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสินไหม
ทดแทน

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
2. หนังสือยืนยันการพลาดการต่อเที่ยวบินและระบุสาเหตุของการพลาดการต่อเที่ยวบินซึ่งออกโดยผู้ขนส่ง
3. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย
4. สำเนาตั๋วเครื่องบิน
5. เอกสารอื่นๆที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น

การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทำให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำได้แล้ว

เสียงจากผู้ใช้งานจริง ส่วนใหญ่ต่างพึงพอใจ

4.6/5

16,476 รีวิว

ข้อยกเว้นที่ไม่ได้รับความคุ้มครองต่อการพลาดกำหนดการของสายการบิน

จะใช้ส่วนลดประวัติดี ท่านต้องมีปรกันรถยนต์เสียก่อน รู้หรือไม่ว่าประกันรถยนต์มีถึง 3 ชั้น หลากความคุ้มครอง ตอบสนองต่อราคาที่ต่างกัน ลองพิจารณาว่าประกันชั้นไหน เหมาะสมกับสไตล์การขับรถของคุณมากที่สุด

ผลที่มาจากตัวผู้ทำประกันเอง

เป็นผลมาจากผู้เอาประกันพลาดการเดินทาง ณ จุดเริ่มต้นที่ออกเดินทางครั้งแรกไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตามเช่นการตกเครื่องในสนามบินแรกเป็นต้น และความเสียหายที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้นำหนังสือแจ้งจากสายการบินนั้นที่ระบุถึงสาเหตุของการล่าช้าและระยะเวลาของการล่าช้า

ผลที่มาจากคำสั่งรัฐบาล/การประท้วงพนักงาน

ความล่าช้าที่เกิดจากการยกเลิกบริการของผู้ขนส่งโดยคำสั่งหรือคำแนะนำจากรัฐบาลของประเทศใดๆ และความล่าช้าที่เกิดขึ้นเนื่องจากการนัดหยุดงาน หรือการประท้วง ซึ่งได้เริ่มขึ้นหรือได้ประกาศก่อนวันที่ออกกรมธรรม์ประกันภัย หรือวันที่ระบุไว้ในตั๋วเดินทาง หรือวันที่มีการยืนยันการเดินทางวันใดวันหนึ่งสุดแต่ว่าวัน

การพลาดต่อเที่ยวบินกี่ชั่วโมงถึงจะได้รับความคุ้มครอง

หากสายการบินไม่สามารถหาเที่ยวบินทดแทนการเดินทางได้ภายในเวลา 6 ชั่วโมง บริษัทจะชดเชยสินไหมทดแทนต่อทุกๆ 6 ชั่วโมง ของความล่าช้า สูงสุดไม่เกินทุนประกันภัย

ผลิตภัณฑ์ประกันการเดินทาง

ประเภทของประกันการเดินทาง

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันการเดินทาง

รับใบเสนอราคา ประกันการเดินทาง

เช็คราคา