Connect with us

คุ้มครองหนังสือเดินทางถูกขโมยหรือสูญหาย

หากพาสพอร์ตเกิดสูญหาย จะไม่สามารถเข้าหรือออกจากประเทศใดๆ ได้ ให้ประกันการเดินทางช่วยดูแล

เช็คเบี้ยประกัน

ความเสียหายจากสาเหตุใดที่ได้รับความคุ้มครอง

บริษัทประกันภัยได้ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงเอกสารการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง ได้แก่ หนังสือเดินทาง กรีนการ์ด วีซ่า ใบขับขี่ ตั๋วโดยสาร หรือตั๋วท่องเที่ยว เมื่อเอกสารดังกล่าวได้สูญหายจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถใช้งานได้ โดยความสูญหายได้เกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง ด้วยสาเหตุดังต่อไปนี้

1. การลักทรัพย์
คุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากการลักทรัพย์ ของหนังสือเดินทาง กรีนการ์ด วีซ่า ใบขับขี่ ตั๋วโดยสาร หรือตั๋วท่องเที่ยว โดยการเสียหายนั้นต้องปรากฏร่องรอยงัดแงะของสถานที่พักของผู้เอาประกันภัยที่ถูกล็อกไว้ หรือเก็บรักษาไว้อย่างดี ไม่ง่ายต่อการขโมย บริษัทจะให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารใหม่ ไม่เกินทุนประกันที่กำหนดไว้ ในกรณีที่ผู้เอาประกันยังไม่ได้รับความคุ้มครองจากที่อื่น เช่นโรงแรม หรือ สนามบินที่เกิดเหตุ

2. การถูกใช้ความรุนแรง
การใช้ความรุนแรงในลักษณะของการชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ หรือการดำเนินการใดๆ ที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อ หนังสือเดินทาง กรีนการ์ด วีซ่า ใบขับขี่ ตั๋วโดยสาร หรือตั๋วท่องเที่ยว โดยการเสียหายนั้นต้องปรากฏร่องรอย ที่ชัดเจน บริษัทจะให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารใหม่ ไม่เกินทุนประกันที่กำหนดไว้

ประกันคุ้มครองหนังสือเดินทางอย่างไร?

สำหรับการสูญหายหรือเสียหายของหนังสือเดินทาง กรีนการ์ด วีซ่า ใบขับขี่ ตั๋วเดินทาง หรือตั๋วท่องเที่ยว ที่ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเรียกร้องได้จากผู้รับผิดชอบหรือการรับประกันภัยประเภทอื่นได้บริษัทจะชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ทำประกันดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายในการทำเอกสารใหม่
คุ้มครองค่าใช้จ่าย/ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการร้องขอเอกสารใหม่ โดยบริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้ตามค่าใช้จ่ายที่แท้จริงแต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

2. ค่าเดินทางและค่าที่พัก
ชดเชยค่าเดินทางและค่าที่พักสำหรับเหตุจำเป็นที่ต้องเลื่อนการเดินทางขากลับบริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้ตามค่าใช้จ่ายที่แท้จริงแต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

ทางเลือกความคุ้มครองหนังสือเดินทางถูกขโมยหรือสูญหาย

ในการเลือกรับความคุ้มครองในกรณีที่หนังสือเดินทางถูกขโมยหรือสูญหาย สามารถเลือกทำประกันการเดินทางได้หลากหลายรูปแบบ โดยระดับความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม์กำหนด ทางเลือกประกันที่คุณจะได้รับความคุ้มครองต่อหนังสือเดินทางถูกขโมยหรือสูญหายมีดังนี้

ประกันเดินทางต่างประเทศรายเที่ยว

ประกันแบบเที่ยวเดียว คุ้มครองการเดินทางครั้งหนึ่ง ๆ นับตั้งแต่ออกเดินทางจากประเทศไทย จนกลับมาถึงประเทศไทย และคุ้มครองตามช่วงเวลา เลือกจุดหมายได้หลายประเทศทั่วโลก

เพิ่มเติม

ประกันเดินทางต่างประเทศรายปี

ประกันเดินทางที่คุ้มครองตลอดทั้งปี ไม่จำกัดเที่ยว มีเงื่อนไขสำคัญคือ การเดินทางแต่ละเที่ยวห้ามต่อเนื่องเกิน 90 วัน เหมาะสำหรับคนชอบเดินทางท่องเที่ยวเป็นชีวิตจิตใจ

เพิ่มเติม

เลือกประกันการเดินทาง ทำไมต้อง Tadoo

หนังสือเดินทางเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของการเดินทางออกนอกประเทศ หากเอกสารการเดินทางของคุณสูญหายสิ่งที่ต้องรับภาระคือค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่อขอเอกสารใหม่ ไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทาง ค่าธรรมเนียม ค่าที่พัก ทำประกันการเดินทางช่วยชดเชยค่าใช้จ่ายเหล่านั้นให้แก่คุณ

เช็คเบี้ยประกัน

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน 30 วันนับจากวันที่ผู้เอาประกันภัยเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายของเอกสารการเดินทาง เพื่อประกอบการพิจารณา

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
2. หนังสือยืนยันความสูญเสียที่ออกให้โดยผู้บริหารโรงแรม โดยระบุรายละเอียดของความสูญเสียหรือความ
เสียหาย
3. ใบแจ้งความหรือบันทึกประจำวันของตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ
4. หลักฐานการแลกเปลี่ยนเงินตราหรือการซื้อเช็คเดินทาง(ถ้ามี)
5. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย
6. เอกสารอื่นๆที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น

เสียงจากผู้ใช้งานจริง ส่วนใหญ่ต่างพึงพอใจ

4.9/5

14,935 รีวิว

ข้อยกเว้นที่ไม่คุ้มครองการสูญเสียที่เกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้

บริษัทประกันภัยไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของเอกสารเดินทางอันเกิดจากหรือสืบเนื่องจาก

การกระทำด้วยตัวเอง

– การสูญเสียหรือเสียหายของเอกสารขณะอยู่ในประเทศไทย หรือหลังจากสิ้นสุดการเดินทาง
– การสูญเสียหรือเสียหายขณะถูกทิ้งไว้ในสถานที่สาธารณะโดยไม่มีผู้ดูแล หรือลืมทิ้งไว้บนยานพาหนะใดๆ

การกระทำโดยสิ่งอื่น

– ความเสียหายหรือการถูกทำลายอันเนื่องมาจากการเสื่อมสภาพของเอกสาร รวมทั้งความเสียหายอันเกิดจากแมลงหรือสัตว์กัดแทะ หรือความเสียหายที่เกิดการซ่อมแซมทำความสะอาด หรือการดัดแปลงแก้ไข
– ความเสียหายที่เกิดจากการถูกยึด หรือกักเก็บของศุลกากรหรือเจ้าหน้าที่สนามบิน หรือทางราชการตำรวจของประเทศนั้น ๆ

เงื่อนไขเพิ่มเติมในการขอสินไหมทดแทน

1. ผู้ทำประกันภัยจะต้องรายงานการสูญหายดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีอำนาจในท้องที่เกิดเหตุ ภายใน 24 ชั่วโมง นับจากที่เกิดเหตุการณ์นั้น
2. ต้องเป็นความสูญหายที่ไม่ได้เกิดจากการละทิ้งดูแลเอกสารการเดินทางนั้น
3.คุ้มครองการสูญหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ(เช่น พายุไต้ฝุ่น สึนามิแผ่นดินไหว เป็นต้น) ขณะที่อยู่ในต่างประเทศ

ผลิตภัณฑ์ประกันการเดินทาง

ประเภทของประกันการเดินทาง

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันการเดินทาง

รับใบเสนอราคา ประกันการเดินทาง

เช็คราคา