Connect with us

ประกันการเดินทางแบบกลุ่ม

ประกันการเดินทางแบบกลุ่มช่วยสร้างความอุ่นใจให้กับองค์กรหรือกลุ่มบุคคลทุกครั้งเมื่อต้องเดินทาง สร้างความอุ่นใจ และหมดกังวลกับภาระค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดคิด

ประกันการเดินทางแบบกลุ่มคืออะไร

ประกันการเดินทางแบบกลุ่มเป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัย ที่เดินทางไปยังที่ด่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป อาจเป็นการเดินทางทำกิจกรรมขององค์กร หรือกลุ่มบุคคลต่างๆ ที่ให้ความคุ้มครองหากผู้เอาประกันภัยบุคคลในกลุ่มประสบอุบัติเหตุ และผลของอุบัติเหตุนั้นส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บต้องได้รับการรักษาพยาบาล หรือสูญเสียอวัยวะ มือ เท้า และสายตา หรือเสียชีวิต แต่ทั้งนี้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องเกิดขึ้นภายในระยะเวลาระหว่างการเดินทางที่กำหนดไว้เท่านั้น

จุดเด่น

  • การซื้อประกันการเดินทางออนไลน์แบบทั่วไปซื้อได้ไม่เกิน 5 คน ต่อครั้ง
  • ประกันการเดินทางแบบกลุ่มได้รับความคุ้มครองยกกลุ่ม
  • ควรแจ้งชื่อผู้ทำประกันการเดินทางทุกคนให้ถูกต้อง

ปัจจัยการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย

การเลือกซื้อประกันการเดินทางแต่ละครั้งอาจต้องจ่ายเบี้ยประกันที่ไม่เท่ากัน ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดเบี้ยประกันหลักๆแล้วมีดังต่อไปนี้

– จำนวนทุนประกัน ซึ่งเป็นเรื่องปกติของประกันภัยทุกประเภทที่หากเลือกทุนประกันที่ให้ความคุ้มครองสูงย่อมมีผลทำให้เบี้ยประกันที่ต้องจ่ายเพิ่มสูงขึ้นไปด้วย

– อายุผู้เอาประกันภัย อายุเป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดความเสี่ยงขอการใช้ชีวิต โดยปกติแล้วผู้ที่มีอายุน้อยจะจ่ายเบี้ยประกันที่ถูกกว่าผู้สูงอายุ

– ระยะเวลาการเดินทาง (จำนวนวัน) สำหรับการซื้อประกันการเดินทางแบบรายเที่ยวนั้นจะมีการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยโดยใช้จำนวนวันที่เดินทางมาคำนวณคู่กับเบี้ยประกัน หากเดินทางหลายวันเบี้ยประกันก็จะเพิ่มขึ้น เว้นแต่ว่าคุณจะทำประกันเดินทางแบบรายปี ที่คุณสามารถจ่ายเบี้ยประกันเท่าเดิมไม่ว่าจะเดินทางกี่ครั้งในแต่ละปี

ประกันกลุ่มในประกันเดินทางแบบรายเที่ยว (Single Trip)

ประกันการเดินทางแบบรายเที่ยวนั้น ให้ความคุ้มครองเริ่มต้นก่อนผู้ทำประกันเดินทางออกจากประเทศไทย 2 ชั่วโมง จนกระทั่งผู้เอาประกันเดินทางกลับถึงประเทศไทยหรือภายใน 2 ชั่วโมงนับตั้งแต่กลับถึงประเทศไทย ระยะเวลาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย เป็นการทำประกันตามระยะเวลาการเดินทาง เช่น เดินทางเป็นเวลา 3 วัน ก็จะได้รับความคุ้มครอง 3 วัน และกรมธรรม์จะสิ้นสุดลงหลังจากสิ้นสุดการเดินทางแต่ละครั้ง

“ในการเคลมประกันการเดินทางแบบกลุ่ม ผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุนั้นต้องมีชื่อที่ตรงกันกับที่ได้แจ้งไว้ตั้งแต่ตอนแรก ดังนั้นควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อของบุคคลในกลุ่มถูกต้องแล้ว”

ประกันกลุ่มในประกันเดินทางแบบรายปี (Annual Trip)

เพื่อคุ้มครองการเดินทางหลายครั้งของผู้เอาประกันภัยแต่ละคนใน ระยะเวลาประกันภัย (1 ปี) ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาการเดินทางแต่ละครั้งของผู้เอาประกันภัยจะเริ่มต้นและ สิ้นสุดภายในระยะเวลาประกันภัย โดยความคุ้มครองเริ่มต้นก่อนผู้เอาประกันภัยเดินทางออกจากประเทศไทย 2 ชั่วโมงและดำเนิน ต่อเนื่องกันไปจนกระทั่งผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับถึงที่อยู่อาศัยภายในประเทศไทย หรือภายใน 2 ชั่วโมงนับแต่กลับถึงประเทศไทย

การทำประกันการเดินทางแบบกลุ่มช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย ไม่ต้องเสียเวลาทำประกันทีละคน เพราะสามารถทำประกันเพียงครั้งเดียวแต่ให้ความคุ้มครองแบบยกกลุ่ม

เงื่อนไขการรับประกันการเดินทางรายกลุ่มในประเทศ

– ผู้เอาประกันภัย ต้องมีอายุ 1- 70 ปี ใช้ปีเกิดเทียบกับวันที่ตกลงทำประกันภัย

– ในช่วงเวลาเดินทางเดียวกัน ผู้เอาประกันภัย 1 คน สามารถทำประกันได้คนละ 1 ฉบับเท่านั้น

– รับประกันภัยเฉพาะคนไทยที่เดินทางภายในประเทศไทยเท่านั้น

– ต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ ทุพพลภาพ ไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง หรือได้รับบาดเจ็บ และไม่เป็นผู้วิกลจริต

– รับประกันภัยสำหรับกลุ่มที่มีผู้เดินทางร่วมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป

– การแจ้งรายชื่อผู้เอาประกันภัย ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องดำเนินการแจ้งรายชื่อผู้เอาประกันภัยและระยะเวลาการเดินทางให้บริษัททราบก่อนการเดินทาง ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้น และถ้ารายชื่อของผู้เอาประกันภัยที่แจ้งไว้ไม่ตรงกับความเป็นจริง หน้าที่ในการพิสูจน์เป็นของผู้ถือกรมธรรม์ ประกันภัยหรือผู้เอาประกันภัย

ข้อยกเว้นความคุ้มครองประกันเดินทาง

1. กิจกรรมที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง ได้แก่ ล่าสัตว์, แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด, แข่งม้า, เล่นหรือแข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกี, แข่งสเก็ต, ชกมวย, โดดร่ม(เว้นแต่เป็นการโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน, เครื่องร่อน, เล่นบันจี้จั๊มพ์, ปีนหรือไต่เขา, ดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศ

2. ไม่คุ้มครองกรณีที่เดินทางโดยยานพาหนะ ดังต่อไปนี้
– ยานพาหนะที่ไม่ได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และไม่ได้ประกอบการโดยสารการบินพาณิชย์
– ขณะผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำยานพาหนะใดๆ
– อากาศยานที่มิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์

คำเตือน: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
หมายเหตุ: รายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

ผลิตภัณฑ์ประกันการเดินทาง

ประเภทของประกันการเดินทาง

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันการเดินทาง