Connect with us

วิธีการเคลมเมื่อเที่ยวบินล่าช้าหรือการยกเลิกเที่ยวบิน

คุณสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันการเดินทางได้ ในกรณีที่เที่ยวบินล่าช้าหรือเมื่อการเดินทางถูกยกเลิกตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

การล่าช้าของเที่ยวบินคืออะไร

หากเที่ยวบินของคุณเกิดการล่าช้าเนื่องด้วยเหตุผลใดๆ ตามที่ปรากฏในกรมธรรม์ สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยของคุณได้ โดยบริษัทจะจ่ายค่าชดเชยตามกรณีดังต่อไปนี้

กรณีที่สายการบินไม่ประกาศยกเลิกเที่ยวบิน – บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยในทุกๆ 6 ชั่วโมง ต่อการล่าช้าของเที่ยวบิน สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์

กรณีที่สายการบินมีประกาศการยกเลิกเที่ยวบิน – เมื่อบริษัทประกาศยกเลิกเที่ยวบินเมื่อเครื่องบินต้องล่าช้าออกไปจากกำหนดการเดินทางตามปกติเป็นเวลาเกินกว่า 6 ชั่วโมง บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ ตามที่ระบุหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยไม่อาจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในข้อ 1 และ 2 สำหรับเหตุการณ์เดียวกันพร้อมกันได้

จุดเด่น

  • การล่าช้าของเที่ยวบินเริ่มต้นที่ 6 ชั่วโมงเป็นต้นไป
  • การเดินทางถูกยกเลิกก่อนวันเดินทาง
  • การล่าช้าของผู้ทำประกันเองหรือการตกเครื่องไม่ได้รับความคุ้มครอง

เที่ยวบินล่าช้ากี่ชั่วโมงถึงจะได้รับความคุ้มครอง

บริษัทประกันภัยแต่ละบริษัทจะจ่ายสินไหมทดแทนการล่าช้าของเที่ยวบินไม่เหมือนกัน โดยระยะเวลาความล่าที่ได้รับการคุ้มครองในกรมธรรม์ของแต่ละบริษัทเริ่มตั้งแต่ 6 ,8 ,12 ชั่วโมง เป็นต้นไป ควรศึกษาจากกรมธรรม์ของบริษัทนั้นๆ และในกรณีที่คุณได้รับสิทธิพิเศษบนเที่ยวบิน เช่น อาหาร ที่นั่ง หากเที่ยวบินถูกยกเลิกไป บริษัทไม่ชดเชยค่าสินไหมทดแทนต่อการเสียสิทธิพิเศษนั้น

การเดินทางถูกยกเลิกคืออะไร

เมื่อเราได้ทำการวางแผนการเดินทาง จากที่หนึ่งไปยังอีกจุดหมายหนึ่ง โดยอาจมีจุดประสงค์ของการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว การเยี่ยมญาติมิตรและเพื่อน การติดต่อธุรกิจ ใดๆก็ตาม และก่อนการเดินทางนั้นได้มีอุปสรรคบางอย่างเกิดขึ้น โดยส่งผลกระทบให้แผนการเดินทางต้องเปลี่ยนแปลงไป หรือต้องยกเลิกการเดินทางนั้นสามารถยื่นขอสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันการเดินทางของคุณได้

“หากคุณเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินจนต้องยกเลิกการเดินทางประกันไม่ชดเชยค่ารักษาพยาบาล แต่จะชดเชยเงินค่าเดินทางที่เราจ่ายไปแล้วเท่านั้น เช่น เงินมัดจำค่าเดินทาง ค่าซื้อตั๋วล่วงหน้า ค่าที่พัก ค่าอาหารที่ผู้เอาประกันภัยจ่ายไปล่วงหน้า เป็นต้น”

ลักษณะการยกเลิกการเดินทางที่ได้รับความคุ้มครอง

บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ทำประกันภัย สำหรับการสูญเสียหรือเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากการยกเลิกหรือการเลื่อนการเดินทางที่เกิดขึ้นภายใน 60 วันก่อนวันเริ่มต้นการเดินทาง เช่น เงินมัดจำค่าเดินทางค่าซื้อตั๋วล่วงหน้า ค่าที่พัก ค่าอาหารที่ผู้เอาประกันได้จ่ายไปล่วงหน้า เหตุการณ์ที่ส่งผลให้ให้ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเดินทางตามกำหนดการเดินทางได้มีดังนี้

ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บรุนแรง หรือเสียชีวิต – การบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วยรุนแรงของผู้ประกันภัยที่ได้รับการรักษาโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคตามกฎหมายและได้รับการรับรองโดยแพทย์ว่าไม่สามารถเดินทางได้

สมาชิกในครอบครัวบาดเจ็บรุนแรง หรือเสียชีวิต – การบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วยรุนแรงของสมาชิกในครอบครัวที่ได้รับการรักษาโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคตามกฎหมายและได้รับการรับรองโดยแพทย์ว่าไม่สามารถเดินทางได้

ที่อยู่อาศัยของผู้ทำประกันได้รับความเสียหาย – ภัยอันตรายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และนำมาซึ่งความสูญเสียหรือความเสียหายของที่อยู่อาศัย ซึ่งได้แก่ไฟไหม้ป่า น้ำท่วม พายุแผ่นดินไหว สึนามิลูกเห็บ และหินหรือดินถล่ม เป็นต้น

ผู้ทำประกันที่เข้าเงื่อนไขความคุ้มครองจากบริษัทประกันจะต้องไปรายงานตัวกับขนส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อขอใบรับรองสาเหตุการล่าช้าของเที่ยวบินในการยื่นขอค่าสินไหมทดแทนให้เร็วที่สุดมิเช่นนั้นคุณอาจถูกปฏิเสธการขอสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันได้

วิธีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการล่าช้าของเที่ยวบิน

เหตุผลหลักของการทำประกันภัยทุกๆประกันภัยก็เพื่อการที่สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้เมื่อเกิดเหตุร้าย แต่กระนั้นก็ไม่มีมีใครต้องการให้เกิดเหตุการณ์ไม่ดีขึ้น แต่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมีที่พึ่งพาและช่วยบรรเทาความเสี่ยงก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีไม่น้อย วิธีเรียกร้องสินไหมทดแทนเมื่อผู้ทำประกันเข้าเงื่อนไขเป็นผู้ได้รับความคุ้มครองจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่เกิดเหตุ การล่าช้าของเที่ยวบินโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง

1. แบบฟอร์ม – ทำการกรอกรายละเอียดแบบฟอร์มการร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัท
2. หนังสือยืนยันจากสนามบิน – เมื่อเกิดเหตุล่าช้าให้รีบติดต่อไปยังสนามบินเพื่อหนังสือยืนยันแจ้งระยะเวลาและสาเหตุของการล่าช้าจากสายการบิน
3. สำเนาหนังสือเดินทาง – จัดทำสำเนาเอกสารหนังสือเดินทางของผู้ที่ได้รับความคุ้มครอง

การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยเหตุจำเป็นจะไม่ทำให้เสียสิทธิ แต่ควรส่งให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการเดินทางถูกยกเลิก

ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณีจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน 30 วันนับจากวันที่ผู้เอาประกันเกิดการยกเลิกหรือการเลื่อนการเดินทาง เพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทน

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
2. ใบเสร็จรับเงินจากบริษัททัวร์ หรือสายการบิน ค่าที่พัก อาหาร ซึ่งระบุจำนวนเงินที่เก็บ
3. ใบรับรองแพทย์(กรณีการบาดเจ็บสาหัส หรือการเจ็บป่วยรุนแรงของผู้เอาประกันภัย หรือ สมาชิกในครอบครัว)
4. สำเนาใบมรณบัตร (กรณีการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัย หรือ สมาชิกในครอบครัว)
5. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย

ผลิตภัณฑ์ประกันการเดินทาง

ประเภทของประกันการเดินทาง

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันการเดินทาง