Connect with us

ประกันการเดินทางคุ้มครองอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่จำเป็นต้องพกพาติดตัวอาจเกิดการสูญหาย ประกันการเดินทางช่วยจ่ายค่าชดเชย

เช็คเบี้ยประกัน

เงื่อนไขความคุ้มครองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับความคุ้มครอง คือ เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค แต่ไม่รวมถึง อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน หรืออุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นในการเดินทาง โดยบริษัทจะให้ความคุ้มครอง หากเกิดความสูญเสียหรือเสียหายจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้

1. ความผิดพลาดของพนักงานโรงแรมหรือบริษัทขนส่งขณะที่ผู้เอาประกันภัยได้ทำการฝาก อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊คไว้ และพนักงานโรงแรมหรือบริษัทขนส่งตกลงจะเก็บรักษาให้

2. การลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะตู้นิรภัยที่อยู่ภายในห้องพักของโรงแรมที่ผู้เอาประกันภัยลงทะเบียนเข้าพักใน ฐานะแขกของโรงแรม

3. การถูกชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

4. การถูกทุบกระจกรถยนต์เพื่อขโมยคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คที่เก็บอยู่ ภายในรถยนต์

5. การถูกวิ่งราวทรัพย์การถูกกรีดกระเป๋าเดินทางเพื่อลักทรัพย์

*โปรดตรวจสอบเงื่อนไขความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภัยอีกครั้งอย่างละเอียด

ลักษณะความคุ้มครองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

หากเกิดความเสียหายขึ้นกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ให้รีบแจ้งแก่พนักงานโรงแรม หรือหนักงานขนส่ง หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เร็วที่สุด โดยลักษณะความคุ้มครองต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีดังนี้

1. การซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ได้รับความเสียหาย – หากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับความเสียหายและอยู่ในสภาพที่สามารถซ่อมแซมได้ บริษัทก็จะจ่ายเงินชดเชยค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ดังกล่าวให้กลับสู่สภาพเดิม

2. การทดแทน – หากพิจารณาแล้วเห็นว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั้น ไม่สามารถทำการซ่อมแซมให้กลับสู่สภาพเดิมได้ บริษัทก็จะจัดหามาทดแทนในแบบเดียวหรือแบบที่ใกล้เคียงกัน

3. จ่ายเงินชดเชย – หรือกรณีที่ไม่สามารถหามาทดแทนได้ บริษัทจะชดใช้ให้เป็นเงินสดตามมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน ณ เวลาที่เกิดความเสียหายนั้น (คำนวณจากราคา ณ วันที่ซื้อ หักด้วยค่าเสื่อมราคา)

*มูลค่าความคุ้มครองไม่เกินจำนวนทุนประกัน ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์

ทางเลือกความคุ้มครอง ที่ Tadoo แนะนำ

ในการเลือกรับความคุ้มครองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้รับความเสียหายเนื่องด้วยสาเหตุต่างๆ ในเงื่อนไขกรมธรรม์ สามารถเลือกทำประกันการเดินทางได้หลากหลายรูปแบบ โดยระดับความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม์กำหนด ทางเลือกประกันที่คุณจะได้รับความคุ้มครองมีดังนี้

คุ้มครองการล่าช้าและสูญหายของกระเป๋าเดินทาง

เป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองในกรณีที่กระเป๋าเดินทางของผู้ทำประกันล่าช้าหรือสูญหายจากผู้ขนส่งสาธารณะ ในขณะที่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายใน บริษัทจะจ่ายเงินชดเชยตามระยะเวลาของการล่าช้าเริ่มต้นที่ 6 ชั่วโมงเป็นต้นไป

เพิ่มเติม

ประกันการเดินทาง

ประกันการเดินทางคุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง คุ้มครองทั้งตัวบุคคล ค่ารักษาพยาบาล และทรัพย์สินที่พกติดตัวขณะการเดินทาง ที่คุณสามารถเลือกได้ทั้งแบบรายเที่ยวหรือรายปี

เพิ่มเติม

เลือกประกันการเดินทาง ทำไมต้อง Tadoo

หมดกังวลเมื่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หายระหว่างการเดินทาง เพราะประกันการเดินทางช่วยชดเชยต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้น ซื้อประกันออนไลน์กับ Tadoo เบี้ยประกันถูก คุ้มค่าเมื่อเทียบกับความคุ้มครอง

เช็คเบี้ยประกัน

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน 30 วันนับจากวันที่ผู้เอาประกันภัยเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายของเอกสารการเดินทาง เพื่อประกอบการพิจารณา

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
2. หนังสือยืนยันความสูญเสียที่ออกให้โดยผู้บริหารโรงแรม โดยระบุรายละเอียดของความสูญเสียหรือความเสียหาย
3. ใบแจ้งความหรือบันทึกประจำวันของตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ
4. หลักฐานการแลกเปลี่ยนเงินตราหรือการซื้อเช็คเดินทาง(ถ้ามี)
5. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย
6. เอกสารอื่นๆที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น

เสียงจากผู้ใช้งานจริง ส่วนใหญ่ต่างพึงพอใจ

4.6/5

22,632 รีวิว

ข้อยกเว้นที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง

บริษัทประกันภัยไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจาก

การยึดทรัพย์

การยึดทรัพย์ หรือการกักทรัพย์สินภายใต้กฎหมาย การริบทรัพย์สินโดยรัฐบาล การขนส่งสินค้าผิดกฎหมาย หรือการทำหน้าที่อื่นใดที่ขัดต่อกฎหมาย

สูญเสียหรือเสียหาย

ความสูญเสียหรือความเสียหายที่ได้รับการชดใช้จากโรงแรมหรือผู้ขนส่งก่อนแล้ว

ผู้เอาประกันภัยลืมพาหนะ

การที่ผู้เอาประกันภัยลืมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คในยานพาหนะใดๆ หรือสถานที่สาธารณะ หรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการละเลยของผู้เอาประกันภัยในการดูแลรักษา และป้องกันไว้ก่อนตามสมควรเพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินนั้น

การสูญเสียของสินค้า

การสูญเสียของสินค้าหรือตัวอย่างสินค้าที่ไม่ได้เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนตัวของผู้ทำประกันเอง

การสูญเสียของข้อมูล

การสูญเสียของข้อมูลที่บันทึกอยู่ในเทป ในโปรแกรม แผ่นดิสก์บันทึกข้อมูล

ความเสียหายจากรอยขูดขีด

ความเสียหายจากรอยขูดขีด และ/หรือการตกแต่งให้สวยงาม เช่น การลบรอยขูดขีด หรือการซ่อมแซม

เงื่อนไขเพิ่มเติมในการเรียกสินไหมทดแทน

– ผู้ทำประกันภัยจะต้องรายงานการสูญหายดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีอำนาจในท้องที่เกิดเหตุ ภายใน 24 ชั่วโมง นับจากที่เกิดเหตุการณ์นั้น
– ต้องเป็นความสูญหายที่ไม่ได้เกิดจากการละทิ้งดูแลเงินสดนั้น
– บริษัทจะคำนวณจากมูลค่าสินค้าใหม่ ณ วันที่ซื้อ หักลบด้วยค่าเสื่อมราคา โดยจะชดเชยการสูญหายสูงสุดไม่เกินจำนวนทุนทำประกันที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ผลิตภัณฑ์ประกันการเดินทาง

ประเภทของประกันการเดินทาง

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันการเดินทาง

รับใบเสนอราคา ประกันการเดินทาง

เช็คเบี้ยประกัน