Connect with us

ประกันการเดินทางคุ้มครองเงินสด

เงินสดเป็นสินทรัพย์ที่มีความคล่องตัวสูง เสี่ยงต่อการสูญหายมากที่สุด ทำประกันชดเชยต่อความสูญเสีย

เช็คเบี้ยประกัน

ลักษณะความคุ้มครองเงินสด

เงินสด หมายถึง เงินตราที่สามารถชำระหนี้สินได้ ตามกฎหมาย ได้แก่ ธนบัตรและ เงินเหรียญในทางบัญชีเงินสด แต่เงินสดในทางประกันการเดินทางหมายถึงเงินที่พกติดตัวไว้ระหว่างการเดินทางเพื่อการใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

หากเงินส่วนตัวของผู้ทำประกันภัยได้รับความสูญเสียหรือความเสียหายในระหว่างการเดินทาง
บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ ตามจำนวนเงินความสูญเสียที่เกิดขึ้นจริง หักด้วยความเสียหายส่วนแรก (ถ้ามี) แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย

ทั้งนี้ได้ขยายความคุ้มครองรวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงของกระเป๋าเงิน หรือกระเป๋าถือที่ใช้บรรจุเงินที่สูญเสียหรือเสียหายนั้นด้วย ซึ่งบริษัทจะจ่ายให้ไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย โดยบริษัทสามารถเลือกชดใช้โดยการซ่อมแซม หรือจัดหามาทดแทนแบบเดียวหรือใกล้เคียงกัน หรือกรณีที่ไม่สามารถหามาทดแทนได้ บริษัทจะชดใช้ให้เป็นเงินสดตามมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน ณ เวลาที่เกิดความเสียหายนั้น(คำนวณจากราคา ณ วันที่ซื้อ หักด้วยค่าเสื่อมราคา)ไม่เกินจำนวนทุนประกัน ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์

ทางเลือกความคุ้มครองอื่นๆที่ Tadoo อยากแนะนำ

ในการเลือกรับความคุ้มครองในกรณีที่เงินสดหายเนื่องด้วยสาเหตุต่างๆ ในเงื่อนไขกรมธรรม์ สามารถเลือกทำประกันการเดินทางได้หลากหลายรูปแบบ โดยระดับความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม์กำหนด นอกจากนี้ยังมีทางเลือกประกันที่คุณจะได้รับความคุ้มครองอื่นๆมีดังนี้

คุ้มครองการล่าช้าและสูญหายของกระเป๋าเดินทาง

เป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองในกรณีที่กระเป๋าเดินทางของผู้ทำประกันล่าช้าหรือสูญหาย จากผู้ขนส่งสาธารณะ บริษัทจะจ่ายเงินชดเชยตามระยะเวลาของการล่าช้าเริ่มต้นที่ 6 ชั่วโมงเป็นต้นไป

เพิ่มเติม

คุ้มครองหนังสือเดินทาง

เป็นประกันที่คุณจะได้รับความคุ้มครองต่อการสูญหายของหนังสือเดินทาง รวมไปถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง เช่นตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเดินรถโดยสาร เป็นต้น

เพิ่มเติม

เลือกประกันคุ้มครองเงินสด Tadoo ช่วยคุณได้

หมดกังวลเมื่อเงินสดหายระหว่างการเดินทาง เพราะประกันการเดินทางช่วยชดเชยเงินสดรวมไปถึงกระเป๋าใส่เงินสดนั้นด้วย ซื้อประกันออนไลน์กับ Tadoo เบี้ยประกันถูก คุ้มค่าเมื่อเทียบกับความคุ้มครอง

เช็คเบี้ยประกัน

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน 30 วันนับจากวันที่ผู้เอาประกันภัยเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายของเอกสารการเดินทาง เพื่อประกอบการพิจารณา

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท

2. หนังสือยืนยันความสูญเสียที่ออกให้โดยผู้บริหารโรงแรม โดยระบุรายละเอียดของความสูญเสียหรือความ
เสียหาย

3. ใบแจ้งความหรือบันทึกประจำวันของตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ

4. หลักฐานการแลกเปลี่ยนเงินตราหรือการซื้อเช็คเดินทาง(ถ้ามี)

5. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย

6. เอกสารอื่นๆที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น

เสียงจากผู้ใช้งานจริง ส่วนใหญ่ต่างพึงพอใจ

4.7/5

17,855 รีวิว

ความสูญเสียที่เกิดจากสาเหตุใดบ้างที่ได้รับความคุ้มครอง

ความสูญเสียของเงินสดผู้ทำประกันการเดินทางจะได้รับความคุ้มครองเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ ในระหว่างการเดินทางภายในระยะเวลาประกันภัยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

การลักทรัพย์

การลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะตู้นิรภัยที่อยู่ภายในห้องพักของโรงแรมที่ผู้เอาประกันภัยลงทะเบียนเข้าพักใน ฐานะแขกของโรงแรม

การถูกจี้บังคับ

ความเสียหายที่เกิดจากที่ผู้เอาประกันภัยถูกจี้บังคับ ถูกขู่เข็ญ หรือถูกกระทำด้วยความรุนแรงเพื่อชิงทรัพย์

ข้อยกเว้นที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง

บริษัทประกันภัยไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของเงินสด หรือเช็กเดินทางอันเกิดจากหรือสืบเนื่องจาก

1. ความสูญเสียหรือความเสียหายของเช็กเดินทางที่ผู้ออกเช็ก สามารถออกฉบับใหม่เพื่อทดแทนฉบับเดิมได้

2. ความเสียหายทางการเงิน ที่สืบเนื่องมาจากการปลอมแปลงเอกสาร และ ความสูญเสียหรือความเสียหายเนื่องจากการลดค่าของเงินตรา

3. ความสูญเสียหรือความเสียหายที่ได้รับการชดใช้จากโรงแรมหรือผู้ขนส่งก่อนแล้ว

4. บัตรเครดิตทุกชนิด ใบหุ้น และเอกสารตั๋วเงิน

5. ความเสียหายหรือการถูกทำลายอันเนื่องมาจากการเสื่อมสภาพของเงินสดและเช็กเดินทางรวมทั้งความเสียหาย อันเนื่องมาจากแมลงหรือสัตว์กัดแทะ

6. เอกสารทางการเงินอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก ธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์ที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย

ผลิตภัณฑ์ประกันการเดินทาง

ประเภทของประกันการเดินทาง

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันการเดินทาง

รับใบเสนอราคาประกันเดินทาง

เช็คเบี้ยประกัน