Connect with us

ประกันการเดินทางสำหรับคนท้อง

ควรทำประกันที่ครอบคลุมการตั้งครรภ์และลูกน้อย เพราะประกันการเดินทางอาจไม่คุ้มครองภาวะแท้งบุตร

เช็คเบี้ยประกัน

คนท้องทำประกันการเดินทางได้ไหม?

สำหรับคนผู้หญิงครรภ์สามารถทำประกันการเดินทางได้ ภายใต้เงื่อนไขที่จะไม่ได้รับความคุ้มครองต่อภาวะการแท้งบุตร ควรศึกษาเงื่อนไขกฎระเบียบสำหรับสายการบินควบคู่ไปด้วย เพราะถึงแม้คุณทำประกันการเดินทางได้แต่คุณอาจถูกปฏิเสธการเดินทางจากสายการบินได้
สำหรับผู้หญิงตั้งครรภ์สามารถรับความคุ้มครองต่อความเสียหายจากอุบัติเหตุอื่นๆ ดังนี้

1 – ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการโจรกรรมทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย
2 – อุบัติเหตุระหว่างการเดินทางอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์หรือแท้งบุตร
3 – คุ้มครองความเสียหายต่อกระเป๋าเดินทาง / การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง / การยกเลิกเที่ยวบิน
4 – การเสียชีวิตและทุพพลภาพ(ไม่คุ้มครองทารกในครรภ์)
5 – การเคลื่อนย้ายศพ

ทางเลือกประกันภัยสำหรับคนท้อง

การเดินทางสำหรับคนท้องหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นย่อมหมายถึงความเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายสองเท่า เพราะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับแม่ ย่อมส่งผลกระทบต่อลูกในท้องด้วยเช่นกัน จึงจำเป็นที่ต้องมีประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองต่อทุกทริปของการเดินทางสำหรับคนท้อง

ประกันการเดินทาง

ให้ความคุ้มครองต่ออุบัติเหตุที่เกิดจากการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นต่อบุคคล และทรัพย์สินที่พกพาระหว่างการเดินทาง

เพิ่มเติม

ประกันอุบัติเหตุ

ปัจจุบันคนท้องสามารถเลือกประกันอุบัติเหตุที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะสำหรับผู้หญิงตั้งครรภ์ ที่คุ้มครองถึงภาวะการแท้งบุตรด้วยเช่นกัน

เพิ่มเติม

เลือกประกันการเดินทาง ทำไมต้อง Tadoo

แม้ว่าประกันเดินทางจะไม่คุ้มครองต่อการภาวะการแท้งบุตร และสภาพที่เป็นมาก่อน เราควรซื้อประกันเดินทางเพราะคุณยังได้รับความคุ้มครองเมื่อมีความจำเป็นต้องมีค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุอื่นๆ ที่เกิดในช่วงเดินทาง

เช็คเบี้ยประกัน

ประกันภัยที่เหมาะสำหรับคนตั้งครรภ์

ปัจจุบันได้มีประกันภัยสำหรับผู้หญิงตั้งครรภ์โดยเฉพาะที่เรียกว่า ประกันอุบัติเหตุสำหรับคนตั้งครรภ์ (PA คนท้อง) เพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุขณะเดินทางที่ส่งผลต่อการตั้งครรภ์จะได้รับความคุ้มครองดังนี้

1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร อันมีสาเหตุมาจาก อุบัติเหตุทั่วไป ฆาตกรรม หรือ ถูกทำร้ายร่างกาย การขับขื่ หรือ โดยสารรถจักรยานยนต์

2. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุรวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการ ขูดมดลูก ค่าห้อง ค่าอัลตร้าซาวด์ และค่ายากันแท้ง ชดเชยรวมอยู่ในผลประโยชน์การรักษาพยาบาล

3. ชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ (รวมถึงอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ และการแท้งบุตรจากอุบัติเหตุสูงสุดไม่เกิน 30 วัน ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และไม่เกิน 365 วันตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)

เสียงจากผู้ใช้งานจริง ส่วนใหญ่ต่างพึงพอใจ

4.7/5

14,263 รีวิว

เงื่อนไขการโดยสารสายการบินสำหรับคนท้อง

ก่อนจะออกเดินทางทุกครั้งจะต้องเตรียมความพร้อมให้ดีก่อนออกเดินทางไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพและการตรวจสอบกฎระเบียบในการอนุญาตให้หญิงมีครรภ์โดยสารบนเครื่องบิน หรือยานพาหนะอื่นๆ โดยแต่ละสายการบินก็จะมีกฎระเบียบที่แกต่างกันออกไปดังนี้

สายการบินไทย/สายการบินนกแอร์

สายการบินไทย (Thai Airways) / สายการบินนกแอร์ (Nok Air)
อายุครรภ์ต่ำกว่า 28 สัปดาห์: เดินทางได้โดยไม่ต้องมีเอกสาร
อายุครรภ์ระหว่าง 28 – 36 สัปดาห์ ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ระบุกำหนดการคลอด
อายุครรภ์ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 36 ขึ้นไป: ไม่อนุญาตให้เดินทาง

สายการบินแอร์เอเชีย

สายการบินแอร์เอเชียและแอร์เอเชียเอ็กซ์ (AirAsia / AirAsia X)
อายุครรภ์ต่ำกว่า 27 สัปดาห์: ผู้โดยสารจะต้องลงนามยินยอมในเอกสารจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบ ณ เวลาที่ทำการเช็คอิน
อายุครรภ์ในช่วงสัปดาห์ที่ 28 -34 สัปดาห์: ผู้โดยสารต้องแสดงใบรับรองแพทย์ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทาง
อายุครรภ์ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 35 ขึ้นไป: ปฏิเสธการให้บริการ

ข้อยกเว้นที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง

อย่างที่ทราบกันดีว่าผู้ที่เป็นโรคมะเร็งหรือโรคประจำตัวจะไม่ได้รับความคุ้มครองต่อความเสียหายที่เกิดจากสภาพที่เป็นมาก่อน แต่ยังมีข้อยกเว้นอื่นๆ จากประกันการเดินทางที่ควรศึกษา ไม่อย่างนั้นคุณอาจจะทำประกันไว้อย่างไร้ประโยชน์
– การแท้งบุตร
– ความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นจากสภาพที่เป็นมาก่อน
– ความเสียหายที่เกิดขึ้นภายใต้ฤทธิ์สุรา และสารเสพติดให้โทษ
– การฆ่าตัวตาย
– การเดินทางไปยังประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดสงคราม หรือความไม่ปลอดภัยสูง ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
– การกระทำโดยมิชอบหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย การก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก
– ยานพาหนะที่ไม่ได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และไม่ได้ประกอบการโดยสารการบินพาณิชย์
– ขณะผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำยานพาหนะใดๆ
– อากาศยานที่มิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์

ผลิตภัณฑ์ประกันการเดินทาง

ประเภทของประกันการเดินทาง

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันการเดินทาง

รับใบเสนอราคา ประกันการเดินทาง

เช็คเบี้ยประกัน