Connect with us

ประกันเดินทางสำหรับนักศึกษา

ทางเลือกประกันนักศึกษา ดูแลความเสี่ยงบุตรหลาน เพื่ออนาคตที่ดีกว่า

เช็คเบี้ยประกัน

การเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาก่อนเดินทาง

ก่อนจะมีการเดินทางควรมีการเตรียมความพร้อมอะไรบ้างเพื่อให้การเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินมากที่สุด

1.เตรียมความพร้อมด้านร่างกาย
แน่นอนว่าการเดินทางไปที่ไหนสักแห่งต้องมีร่างกายที่พร้อม เพราะการเดินทางอาจต้องใช้กำลังกายมากกว่าเดิมหลายเท่า อาจเจออากาศที่แปรปรวน หรือ มลภาวะต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายได้ ดังนั้นควรศึกษาสภาพอากาศในจุดหมายปลายทางนั้นๆ หรือเส้นทางทางต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกาย

2.เตรียมความพร้อมด้านจิตใจ
ก่อนการเดินทางไปต่างถิ่นควรฝึกจิตใจให้มีทัศนคติเชิงบวก (Positive attitude) มากกว่าลบต่อโลกภายนอก เนื่องจากอาจประสบกับเหตุการณ์ที่ไม่คุ้นเคยหรือไม่คาดคิดมาก่อนทำให้เกิดความรู้สึกแย่ๆ และทำให้ขาดสติหรือตื่นตระหนกกับเหตุการณ์นั้นได้ การมีทัศนคติที่ดีจะทำให้เรามีสติมากยิ่งขึ้น

3.เตรียมความพร้อมด้านงบประมาณ
การจัดสรรงบประมาณให้พอเพียงกับการเดินทาง ตลอดจนการกำหนดเป้าหมายการเดินทางนับว่าเป็นสิ่งจำเป็นด้วย ควรศึกษาว่าสถานที่ที่ไปต้องมีการใช้จ่ายอะไรบ้าง เพื่อให้การท่องเที่ยวราบรื่นมากยิ่งขึ้น

4.ความพร้อมเรื่องประกัน
นอกจากความพร้อมด้านอื่นๆที่เราสามารถป้องกันเองได้แล้ว ควรเตรียมความพร้อมกับสี่งที่เราไม่คาดคิดด้วย เช่น อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันไม่ว่าจะเป็น ยานพาหนะ หรือ การถูกโจรกรรม ดังนั้นการทำประกันการเดินทางก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญที่จะช่วยรักษาค่าพยาบาลและคุ้มครองทรัพย์สินเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินได้

ทางเลือกในการซื้อประกันเดินทางสำหรับนักศึกษา

ไม่ว่านักเรียนหรือนักศึกษาจะเดินทางไปยังที่ใดในโลกควรได้รับความคุ้มครองความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด เพราะวัยรุ่นมักจะมีความประมาทต่อการใช้ชีวิตสูงกว่าวัยอื่นๆอื่น ดังนั้นการทำประกันการเดินทางเป็นสิ่งที่สำคัญต่อพวกเขา โดยสามารถเลือกทำประกันตามจุดหมายที่เดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ประกันเดินทางในประเทศ

แผนประกันเดินทางในประเทศ ที่ให้ความคุ้มครองตั้งแต่ออกจากบ้านจนถึงตอนกลับถึงบ้าน

เพิ่มเติม

ประกันเดินทางต่างประเทศ

แผนประกันเดินทางต่างประเทศให้ความคุ้มครองตั้งแต่ออกจากประเทศไทยจนถึงกลับถึงประเทศไทย

เพิ่มเติม

ประกันเดินทางเพื่อการศึกษาต่างประเทศ

แผนประกันที่เหมาะสำหรับนักเรียนหรือนักศึกษาที่เดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ

เพิ่มเติม

เลือกประกันการเดินทาง ทำไมต้อง Tadoo

ประกันการเดินทางให้ความคุ้มครองคุณ 24 ชั่วโมง อุ่นใจในทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นความสูญเสียต่อร่างกาย ทรัพย์สิน เบี้ยประกันถูก ทำง่ายด้วยการซื้อประกันการเดินทางออนไลน์กับเรา

เช็คเบี้ยประกัน

ข้อยกเว้นที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง

ก่อนทำประกันการเดินทางควรศึกษาให้ละเอียดถึงเงื่อนไขและข้อยกเว้นต่างๆที่คุณอาจไม่ได้รับความคุ้มครองไม่อย่างนั้นคุณอาจจะทำประกันไว้อย่างไร้ประโยชน์

– ความเสียหายที่เกิดขึ้นภายใต้ฤทธิ์สุรา และสารเสพติดให้โทษ
– การฆ่าตัวตาย
– การเดินทางไปยังประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดสงคราม หรือความไม่ปลอดภัยสูง ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
– การกระทำโดยมิชอบหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย การก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก
– ยานพาหนะที่ไม่ได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และไม่ได้ประกอบการโดยสารการบินพาณิชย์
– ขณะผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำยานพาหนะใดๆ
– อากาศยานที่มิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์

รายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นอื่นๆ เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันการเดินทางสำหรับบุคคลและกลุ่มทั่วไป

เสียงจากผู้ใช้งานจริง ส่วนใหญ่ต่างพึงพอใจ

4.6/5

18,672 รีวิว

ประกันการเดินทางเพื่อการศึกษาต่างประเทศคุ้มครองอะไรบ้าง

แผนประกันภัยการเดินทางสำหรับนักเรียนและนักศึกษาที่เดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปสูงสุดถึง 2 ปี คุ้มครองครอบคลุมตลอด 24 ชั่วโมง คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลนานถึง 90 วัน เหมาะสำหรับผู้ที่ลงเรียนเต็มเวลาในสถาบันต่างประเทศ ที่มีอายุตั้งแต่ 13-50 ปี มีความคุ้มครองหลักดังนี้

คุณครองชีวิตและค่ารักษาพยาบาล

คุ้มครองกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ และการเคลื่อนย้ายศพจากต่างประเทศ สูงสุดไม่เกินจำนวนทุนประกัน
และยังครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุฉุกเฉิน หรือการบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ ที่ต้องมีการรักษาพยาบาลไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอก

คุ้มครองการหยุดชะงักทางการศึกษา

บริษัทจะจ่ายชดเชยแก่ผู้เอาประกันภัย สำหรับการสูญเสียค่าเล่าเรียนในกรณีที่การเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล นานกว่า 30 วัน การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย การถูกเคลื่อนย้าย หรือถูกส่งกลับเพื่อรับการรักษาทางการแพทย์ มรณกรรมของคู่สมรส บิดา มารดา บุตรตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย

คุ้มครองบุคคลที่สามและค่าเดินทาง

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของญาติเพื่อไปดูแลผู้ทำประกันกรณีเจ็บป่วยเกินกว่า 5 วันและไม่มีคนดูแลในต่างประเทศ หรือการเดินทางกลับเยี่ยมญาติที่ประเทศไทย กรณีสมาชิกในครอบครัวเสียชีวิต หรือเจ็บป่วยรุนแรง

ประกันเดินทางรายเที่ยวหรือรายปีเหมาะกับนักศึกษา?

สำหรับนักศึกษาที่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวควรซื้อประกันเดินทางแบบรายเที่ยว เพราะในระยะเวลา 1 ปี น้องๆ ใช้เวลาส่วนใหญ่กับการเรียนหนังสือในโรงเรียน ทำให้ไม่มีเวลาเดินทางบ่อยๆ ถ้าซื้อประกันแบบรายปีอาจไม่คุ้มกับเบี้ยประกัน ส่วนนักศึกษาที่ต้องการเดินทางไปเพื่อศึกษาต่างประเทศประกันกำหนดระยะเวลาคุ้มครองขั้นต่ำ 2 เดือน หากเดินทางไปศึกษาในระยะเวลาน้อยกว่า 2 เดือน ควรซื้อประกันการเดินทางแบบรายเที่ยว

ผลิตภัณฑ์ประกันการเดินทาง

ประเภทของประกันการเดินทาง

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันการเดินทาง

รับใบเสนอราคา ประกันการเดินทาง

เช็คเบี้ยประกัน