Connect with us

การทำประกันชีวิตต้องตรวจสุขภาพไหม

ไม่อยากตรวจสุขภาพ สามารถขอทำประกันชีวิตได้หรือไม่ และมีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง

การทำประกันชีวิตต้องตรวจสุขภาพไหม

เชื่อว่าหลายคนอาจสงสัยว่าในการทำประกันชีวิตนั้นจำเป็นจะต้องตรวจสุขภาพหรือไม่ ปกติแล้วต้องตอบคำถามสุขภาพในแบบฟอร์มการสมัครขอทำประกันชีวิต โดยมีลักษณะสองประเภทที่สามารถทำได้คือการทำประกันชีวิตโดยต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตรวจสุขภาพ ซื้อประกันได้เลย สำหรับการทำประกันชีวิตโดยที่ไม่ตรวจสุขภาพ (non-medical insurance) นั้น บริษัทประกันจะยกเว้นการตรวจสุขภาพผู้เอาประกันชีวิต โดยจะใช้คำแถลงสุขภาพของผู้เอาประกัน มายืนยันแทนว่าสุขภาพของคุณนั้นเป็นปกติไม่ได้มีอาการเจ็บป่วยมาก่อน เพื่อการพิจารณารับประกันภัย

จุดเด่น

  • ผู้ที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไม่ต้องตรวจสุขภาพ
  • ถึงแม้ไม่ต้องตรวจสุขภาพแต่ต้องตอบคำถามสุขภาพตามความจริง
  • การซื้อประกันชีวิตทุนประกันสูงอาจต้องตรวจสุขภาพ

การพิจารณารับประกันชีวิตโดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ

หากสงสัยว่าเมื่อไม่ต้องตรวจสุขภาพแล้วบริษัทประกันจะใช้อะไรในการพิจารณารับประกันชีวิตให้แก่ผู้ขอทำประกัน ซึ่งในคำแถลงจะเป็นการตอบคำถามสุขภาพในใบคำขอเอาประกันชีวิตเกี่ยวกับสุขภาพของคุณ ว่าที่ผ่านมาเป็นโรคอะไรมาอยู่ก่อนหรือไม่ ซึ่งการพิจารณาการรับประกันชีวิตทำได้ในสองกรณีคือ

1. ผู้เอาประกันควรตอบคำถามสุขภาพตามความเป็นจริงทั้งหมด เพื่อไม่ให้มีปัญหาในการเคลมประกันในภายหลัง
2. ในกรณีที่ผู้เอาประกันมีโรคประจำตัวมาก่อน บริษัทประกันอาจจะไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อน หรือรับคุ้มครองแต่อาจมีการปรับเบี้ยประกันตามเงื่อนไขได้

ใครบ้างที่ต้องตรวจสุขภาพก่อนทำประกันชีวิต

บุคคลต่อไปหากต้องการขอทำประกันชีวิตไม่สามารถยกเว้นการตรวจสุขภาพได้มีใครบ้างดังนี้

– อายุอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องตรวจ เช่น อายุ 58 ปี ตรวจสุขภาพ ทุกกรณี
– ซื้อทุนประกันที่สูง (ตามเงื่อนไข)
– มีประวัติการรักษาตัว หรือ เป็นโรคที่มีความเสี่ยง (ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทประกันนั้นๆ)
– อยู่ในเขตจังหวัดเสี่ยงบางจังหวัด ต้องตรวจ HIV (เอดส์) ก่อนสมัครประกัน* ผู้เอาประกันที่มีที่อยู่ปัจจุบัน หรือมีสถานที่ประกอบอาชีพในปัจจุบัน อยู่ในเขตพื้นที่ 9 จังหวัด ดังต่อไปนี้ ต้องตรวจสุขภาพ HIV ทุกราย ทุกทุนประกัน (ตรวจทุก HIV คน) เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา ระยอง
– การสุ่มตรวจ

“เพราะฉะนั้นแล้วจึงเป็นการดีที่สุดที่จะทำประกันในช่วงที่เรายังแข็งแรงและไม่มีประวัติการรักษาโรคใดๆ เพื่อรับประโยชน์ความคุ้มครองสูงสุดนั่นเองครับ”

ใครบ้างที่ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนการทำประกันชีวิต

บุคคลต่อไปนี้สามารถขอทำประกันชีวิตได้โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องตอบคำถามสุขภาพในใบสมัครขอทำประกันชีวิต มีใครบ้าง

– ผู้เยาว์ อายุ 5-14 ปี ที่ทุนประกันน้อยกว่า 750,000 บาท อนุโลม ไม่ต้องตรวจ
– ผู้เยาว์ อายุ 0-4 ปี อนุโลมให้ตรวจ HIV ของมารดาแทนบุตรได้
– ผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์และมีอายุและทุนประกันที่สมัครอยู่ภายในกฎเกณฑ์ที่ กำหนด ก็สามารถที่จะขอเอาประกันแบบไม่ต้องตรวจสุขภาพได้

ปัจจุบันมีรูปแบบการทำประกันสำหรับผู้มีอายุเกินกว่าเกณฑ์การละเว้นการตรวจสุขภาพที่บริษัทกำหนด สามารถทำประกันชีวิตทางเลือกได้ โดยไม่ต้องตรวจสุภาพที่เรียกว่า “ประกันชีวิตผู้สูงอายุ

เอกสารที่ใช้ในการตรวจสุขภาพก่อนทำประกันชีวิต

ผู้รับการตรวจสุขภาพก่อนการทำประกัน ให้เตรียมเอกสารเหล่านี้เพื่อให้ประกอบการตรวจสุขภาพ

– บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกจากทางราชการ ที่มีรูปถ่าย เช่น ใบขับขี่ บัตรข้าราชการ (เอกสารฉบับจริง)
– เตรียมความพร้อมในการตรวจ เช่น ถ้ามีการตรวจปัสสาวะ กรณีที่เป็นผู้หญิงควรอยู่ในช่วงที่ไม่มีประจำเดือน หรือหลังประจำเดือนหมด 7 วัน
– ถ้ามีการตรวจเลือด เช่น ตรวจเบาหวาน ไขมันในเลือด ควรงดอาหารและน้ำอย่างน้อย 8 – 12 ชั่วโมง
– กรณี ที่เป็นเด็ก (อายุ 0 – 16 ปี) ต้องมีผู้ชำระเบี้ยมาพบแพทย์ด้วย พร้อมเอกสาร ทะเบียนบ้าน หรือสูติบัตร ของเด็ก และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ชำระเบี้ย (เอกสารฉบับจริง)

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพก่อนทำประกันชีวิต

ผู้รับการตรวจดำเนินการดังต่อไปนี้ในการรับการตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน

– แจ้งประวัติที่เวชระเบียน และแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่า ตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน
– ตรวจสอบเอกสารจากบริษัทประกัน เช่น ใบ Memo ใบส่งตัว ( สอบถามทุกครั้ง กรณีเป็นบริษัทคู่สัญญา )
– ตรวจสอบเอกสารบัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ เป็นเอกสารฉบับจริง ของผู้มาตรวจร่างกาย
– ลงข้อมูลการตรวจใน OPD card
– หลังจากนั่งพักประมาณ 5 – 10 นาที ให้วัดความดันโลหิต ชีพจร วัดรอบอกขณะหายใจเข้า , ขณะหายใจออก , วัดรอบเอว
– ดำเนินการตรวจตามรายการที่ระบุในเอกสารของบริษัทประกัน เช่น ตรวจปัสสาวะ หรือเจาะเลือด (กรณี มีการตรวจสุขภาพโดยแพทย์ จะเป็นแพทย์แต่งตั้งของบริษัทเป็นผู้ตรวจ)
– หลังตรวจสุขภาพโดยแพทย์แต่งตั้งเสร็จ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสาร และประทับตราสถานพยาบาลในผลการตรวจ แล้วปิดผนึก และประทับตราสถานพยาบาลปากซอง
– ผู้รับการตรวจ หรือตัวแทน รับผลกลับเพื่อส่งบริษัทประกัน
– ชำระเงิน กรณีเป็นบริษัทคู่สัญญา ให้เซ็นบิลค่าใช้จ่ายเพื่อเรียกเก็บกับบริษัทประกัน

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต

lp_sections title=”ประเภทของประกันชีวิต” type=”secondary” category=”Life insurance” count=”12″ scrollable=”true”]

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันชีวิต

(