Connect with us

เบี้ยประกันชีวิตมีวิธีคำนวณอย่างไร

การคำนวณเบี้ยประกันชีวิตช่วยวางแผนการเงินล่วงหน้า สามารถคำนวณด้วยตัวเองได้ง่ายๆ

เบี้ยประกันคืออะไร

เบี้ยประกัน คือ จำนวนเงินที่คุณจ่ายให้ผู้รับประกันภัยเป็นค่าประกัน ซึ่งเป็นผลตอบแทนที่บริษัทจะได้รับจากการรับผิดชอบหรือแบกรับความเสี่ยงของผู้ทำประกัน ซึ่งเบี้ยประกันต้องมีจำนวนพอกับค่าความรับผิดชอบของบริษัท ค่าประกันของคุณขึ้นอยู่กับประเภทของกรมธรรม์ที่คุณต้องการและปัจจัยเสี่ยงของคุณ กล่าวคือบริษัทจะพิจารณาว่าคุณมีแนวโน้มที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนมากน้อยเพียงใด ด้วยการพิจารณาจากปัจจัยหลายประการประกอบกันเพื่อนำมากำหนดค่าเบี้ยประกันของคุณ ทำให้ต้องตอบคำถามทั่วไปเกี่ยวกับตัวบุคคลและลักษณะการใช้ชีวิต และอื่นๆ ตามที่บริษัทร้องขอ

จุดเด่น

  • เบี้ยประกันคือจำนวนเงินที่คุณต้องจ่ายทุกเดือนหรือทุกปีสำหรับการประกันชีวิต
  • เบี้ยประกันภัยคือผลตอบแทนที่บริษัทได้รับจากการแบกรับความเสี่ยง
  • เบี้ยประกันชีวิตขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงของผู้ขอประกัน

สูตรการคำนวณเบี้ยประกันชีวิต

เมื่อเราตั้งใจจะซื้อหลักประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองชีวิตสักตัว สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรกก็คือ ความสามารถในการจ่ายเบี้ยประกันต่อปีได้ตามกำหนดโดยไม่ผิดนัดชำระ ซึ่งจะเห็นว่าการคำนวณเบี้ยประกันชีวิตจะช่วยให้เราสามารถวางแผนจัดการเงินได้ง่ายขึ้น และส่งผลกระทบต่อระบบการเงินในอนาคตน้อยที่สุด เพราะคุณจะรู้ล่วงหน้าแล้วว่าคุณต้องมีเงินเท่าไหร่ต่อปีในการชำระค่าเบี้ยประกัน สูตรคำนวณเบี้ยประกันโดยทั่วไปเพื่อพิจารณาเงินที่ต้องจ่ายให้บริษัทประกันมีดังนี้

( ทุนประกันชีวิต x อัตราเบี้ยประกันชีวิต ) ÷ 1,000 = เบี้ยประกันชีวิตที่ต้องชำระต่อปี

ทุนประกันชีวิต คือ ความคุ้มครองที่เราต้องการ หากผู้เอาประกันเสียชีวิต

อัตราเบี้ยประกันชีวิต เราสามารถขอได้จากตัวแทน ซึ่งบริษัทจะเป็นผู้กำหนดให้ โดยจะคำนวณจากอัตรามรณะของประชากรในประเทศไทย

1,000 คือตัวเลขคงที่ ซึ่งกำหนดมาเพื่อใช้กับสูตรคำนวณเบี้ยประกันโดยเฉพาะ

ตัวอย่างการคำนวณเบี้ยประกันชีวิต

ในการซื้อประกันชีวิตของแต่ละคนอาจได้เบี้ยที่ต้องจ่ายแตกต่างกันตามระดับความเสี่ยงของแต่ละบุคคล ตัวอย่างการคำนวณเบี้ยประกันอย่างง่ายโดยทั่วไปมีดังนี้

สมมุติว่าคุณต้องการซื้อประกันชีวิตด้วยทุน 200,000 บาท ซึ่งตัวแทนบอกกับคุณว่า ตอนนี้อัตราเบี้ยประกันชีวิตอยู่ที่ 26.03 คุณก็จะได้สมการหน้าตาแบบนี้
สูตร: ( ทุนประกันชีวิต x อัตราเบี้ยประกันชีวิต ) ÷ 1,000 = เบี้ยประกันชีวิตที่ต้องชำระต่อปี (200,000 x 26.03) ÷ 1,000 = 5,206 บาทต่อปี

จึงสรุปได้ว่าถ้าคุณต้องการซื้อประกันชีวิตทุน 200,000 บาท คุณจะต้องจ่ายเบี้ยประกันปีละ 5,206 บาท เป็นต้น เมื่อคุณสามารถคิดค่าเบี้ย ประกันชีวิต ด้วยตัวเองได้ คุณก็สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันที่เหมาะสมกับรายได้ของคุณ โดยที่คุณไม่ต้องมาเดือดร้อนเมื่อรู้เบี้ยประกันในภายหลัง ทำให้การวางแผนชีวิตมีระบบมากยิ่งขึ้น

“ข้อดีของการคำนวณเบี้ยประกันชีวิต คือเพื่อให้เราสามารถวางแผนการเงินล่วงหน้าว่าในแต่ละปีเรามีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประกันชีวิตเท่าไหร่”

สิ่งใดบ้างที่มีผลต่อเบี้ยประกันภัย

ในการพิจารณารับประกันภัยจะต้องเป็นไปตามหลักการของการประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงภัยของผู้ขอเอาประกันภัยที่เป็นไปอย่างถูกต้อง ยุติธรรม และเพื่อเป็นการกำหนดเบี้ยประกันที่เหมาะ ดังนั้นการพิจารณารับประกันภัยจำเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างประกอบกัน ซึ่งประกอบด้วย

1. ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวกับสุขภาพ – สภาวะสุขภาพของผู้ขอเอาประกันภัย ซึ่งผู้พิจารณา จะต้องประเมินจากข้อมูลต่าง ๆ เพื่อพิจารณาปัญหาด้านสุขภาพ และแนวโน้มของสุขภาพในอนาคตด้วย เช่น ประวัติสุขภาพส่วนตัว, ประวัติสุขภาพของครอบครัว, ความไม่สมประกอบของร่างกาย หรือความบกพร่องของสุขภาพ, การสูบบุหรี่ และการเสพสารเสพติด,การดื่มสุรา เป็นต้น

2. ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่เกี่ยวกับสุขภาพ (Non – medical Risk) – นอกจากปัญหาสุขภาพแล้วที่อยู่อาศัยของผู้ทำประกันก็เป็นสิ่งสำคัญในการพิจารณา โดยบริษัทจะพิจารณาจากที่อยู่อาศัยของผู้ทำประกันชีวิตในประเทศของตนเองเป็นหลัก เพราะในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยที่มีแนวโน้มที่ต้องเดินทางไปยังส่วนต่างๆของโลก ก็จะมีระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน

2. ปัจจัยเสี่ยงทางการเงิน (Financial Factors) – ข้อมูลทางการเงินเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความจำเป็นและความสามารถในการจ่ายเบี้ยประกันภัย กรณีผู้ขอเอาประกันภัยมีฐานะทางการเงินดี ก็จะมีความสามารถทำประกันชีวิตในทุนประกันที่สูงได้ ในทางตรงกันข้ามถ้าผู้ขอเอาประกันภัยมีฐานะทางการเงินไม่ดีก็จะมีความสามารถในการจ่ายเบี้ยประกันที่ต่ำลง

3. ปัจจัยเสี่ยงส่วนบุคคล (Personal Factors) – อาชีพ (Occupation Risk) อาชีพมีผลต่อแนวโน้มของการเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้เสียชีวิต เพราะบางคนอาจจะประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง หรือความเสี่ยงด้านงานอดิเรกที่มีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตสูง เช่นการปีนเขา นักมวย โดดร่ม

การรักษาสุขภาพให้ดีอยู่เสมอถือเป็นเทคนิคหนึ่งในการลดเบี้ยประกันชีวิตได้ เพราะคนสุขภาพนี้นั้นบริษัทถือว่าเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงต่ำ ทำให้คุณสามารถจ่ายเบี้ยประกันที่ถูกลงได้ เช่นการเลิกสูบบุหรี่ ลดการดื่มเหล้า ปรับน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ

สิ่งที่ต้องคำนึงในการเลือกแผนประกันชีวิต

ก่อนการทำประกันชีวิตแต่ละประเภทต้องมีการศึกษาข้อมูลให้รอบด้าน เพื่อให้กรมธรรม์นั้นเหมาะสมกับความต้องการและมีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเบี้ยประกันที่จ่ายไปมากที่สุด เพราะในบางกรมธรรม์ประกันชีวิต เช่น ประกันแบบชั่วระยะเวลาเป็นประกันที่มีความเสี่ยงที่ผู้รับผลประโยชน์จะไม่ได้สินไหมทดแทนสูงหากผู้ทำประกันมีอายุมากกว่าอายุของกรมธรรม์ สิ่งใดบ้างที่ต้องคำนึงเมื่อตัดสินใจเลือกแผนกรมธรรม์

ผู้รับผลประโยชน์ – ใครเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์หากผู้ทำประกันเสียชีวิตภายในอายุกรมธรรม์ และบุคคลนั้นมีความสามารถในการดูแลตัวเองได้มากน้อยเพียงใด

ระยะเวลาที่คุณจะได้รับความคุ้มครอง – ในการเลือกแผนประกันชีวิต คุณจะต้องคำนึงถึงระยะเวลาที่ได้รับความคุ้มครองรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงที่อาจจะเสียชีวิตหลังจากอายุกรมธรรม์ในประกันภัยบางประเภท

จำนวนเบี้ยประกัน – จำนวนเบี้ยประกันเป็นสิ่งสำคัญที่คุณต้องคำนึงเพราะนั่นคือการลงทุนที่คุณต้องจ่ายให้กับบริษัทประกันตามกำหนดกำชำระหนี้ แต่หากคุณผิดนัดชำระหนี้ในปีใดปีหนึ่งอาจทำให้ความคุ้มครองนั้นสิ้นสุด

วิธีลดเบี้ยประกันชีวิต

หากเรามีการวางแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อประกันชีวิตอย่างชาญฉลาด จะทำให้ให้ผู้ทำประกันได้รับกรมธรรม์ที่คุ้มค่ากับราคาที่จ่าย และไม่ต้องจ่ายเงินซื้อประกันที่เกินความจำเป็น มารู้จักกับวิธีที่ช่วยให้ซื้อประกันที่ถูกลงกันเลย

1. อย่าทำประกันมากจนเกินความจำเป็น – ให้คำนึงถึงความต้องการได้รับเงินชดเชยหากคุณเสียชีวิต เช่นค่าใช้จ่ายค่าทำศพ ค่าเงินมรดก

2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ซื้อประกันซ้ำซ้อน – ในบางประกันคุณอาจจะได้รับความครอบคลุมอยู่ เช่น ประกันสังคม หรือประกันอื่นๆ ที่ให้ความคุ้มครองในเรื่องเดียวกัน คุณอาจไม่จำเป็นต้องทำประกันเพิ่ม

3. การรักษาสุขภาพ – การมีสุขภาพดีอาจทำให้คุณจ่ายเบี้ยประกันถูกลง หรือในบางประกันอาจให้ส่วนลดพิเศษสำหรับการออกกำลังกายสม่ำเสมอ เช่นมีนาฬิกา จับสถิติการออกกำลังกายของคุณ

4. ซื้อเมื่ออายุน้อย – การประกันชีวิตจะถูกกว่าเมื่อคุณอายุน้อยกว่า รีบทำประกันตั้งแต่เนิ่นๆ เพราะชีวิตทุกช่วงเวลาล้วนแต่มีความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและการเสียชีวิตทุกคน

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต

ประเภทของประกันชีวิต

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันชีวิต