Connect with us

ประกันชีวิตแตกต่างจากประกันสุขภาพอย่างไร

ความคุ้มครองที่มีความแตกต่างกันระหว่างประกันชีวิตและประกันสุขภาพมีอะไรบ้าง

ประกันชีวิตคืออะไร

การทำประกันชีวิต คือรูปแบบประกันภัยที่ซื้อความคุ้มครองให้แก่ชีวิตที่หากผู้ทำประกันได้เสียชีวิตหรือได้รับทุพพลภาพถาวรจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้อีกต่อไป บริษัทประกันจะจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้รับประโยชน์ หรือผู้แทน ที่ได้ระบุชื่อเอาไว้ตามทุนประกันที่เลือกไว้ อีกกรณีคือเรามีชีวิตอยู่จนครบกำหนดเวลา เราก็จะได้รับเงินจำนวนหนึ่งคืน ตามเงื่อนไขของประกัน

จุดเด่น

  • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพแตกต่างกันที่ความคุ้มครอง
  • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพแตกต่างกันที่ผู้รับผลประโยชน์
  • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพควรทำควบคู่กัน

ประกันสุขภาพคืออะไร

ประกันสุขภาพ คือ รูปแบบประกันภัยคือทำไว้คุ้มครองสุขภาพของผู้ทำประกันเอง ซึ่งจะได้รับประโยชน์เมื่อผู้เอาประกันเจ็บป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ บริษัทประกันจะดูแลและคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลให้ เพราะฉะนั้นจุดสำคัญของประกันสุขภาพคือ “ค่ารักษาพยาบาล” นั่นเอง

ความแตกต่างด้านความคุ้มครอง

1. ประกันชีวิตให้ความคุ้มครองชีวิต – เป็นการทำประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนเมื่อผู้ทำประกันเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวร หรือมีชีวิตอยู่จนครบสัญญากรมธรรม์ แต่ไม่มีผลด้านการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล หรือเจ็บป่วย

2. ประกันสุขภาพคุ้มครองเมื่อเจ็บป่วย – เป็นการทำประกันภัยที่ให้ความคุ้มครอง จากความเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ โดยบริษัทประกันภัยจะต้องทำสัญญาชดเชยค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้ทำประกัน รวมไปถึงเงินชดเชยเมื่อขาดรายได้จากการเจ็บป่วย

“ประกันชีวิตส่วนใหญ่ผู้ทำไม่ได้ใช้ผู้ใช้ไม่ได้ทำ หมายถึง ทำเพื่อประโยชน์แก่บุคคลข้างหลัง หลังจากเสียชีวิต ส่วนประกันสุขภาพคือทำไว้เพื่อรักษาตนเองเมื่อมีการเจ็บป่วย ให้ความคุ้มครองด้านค่ารักษาพยาบาล และเงินชดเชยเมื่อขาดรายได้”

ความแตกต่างด้านการจ่ายเบี้ยประกัน

ประกันชีวิต ในรูปแบบประกันตลอดชีพ เป็นประกันที่จ่ายเบี้ยประกันเพียงระยะเวลาหนึ่ง แต่ให้ความคุ้มครองตลอดชีวิต แต่หากต้องการได้รับประโยชน์ในเชิงลดหย่อนภาษี ต้องซื้อแบบแผนประกันชีวิตตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป และมีผลประโยชน์ตอบแทนคืน ไม่เกินปีละ 20% ของเบี้ยประกันชีวิตสะสม

ประกันสุขภาพ ขึ้นอยู่กับว่าทำแบบไหน ซึ่งสามารถทำได้หลายแบบ แบบปีต่อปี หรือแบบอิงตามระยะเวลาของประกันชีวิตหลักที่ประกันสุขภาพนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากประกันชีวิต จ่ายเบี้ยประกันตามระยะเวลาที่ได้รับความคุ้มครอง

การทำประกันชีวิตควบคู่ไปกับการทำประกันสุขภาพเป็นการใช้กรมธรรม์หลักจากประกันชีวิตที่ซื้อประกันสุขภาพเสริม ซึ่งคุณจะได้รับความคุ้มครองทั้งจากการเจ็บป่วยและได้เงินก้อนเมื่อเสียชีวิต

ความแตกต่างด้านผู้รับผลประโยชน์

ประกันชีวิต เป็นประกันที่จ่ายค่าสินไหมทดแทนเมื่อตัวผู้ทำประกันเสียชีวิต ดังนั้นผู้รับประโยชน์จากเงินประกันจะตกเป็นของผู้ที่ระบุชื่อในกรมธรรม์ว่าเป็นผู้รับผลประโยชน์ ซึ่งอาจเป็นบุตร สามี ภรรยา หลาน หรือพ่อแม่ของผู้ที่เอาประกัน

ประกันสุขภาพ เป็นการทำประกันสุขภาพเพื่อตนเอง ใครเป็นผู้ทำประกันคนนั้นก็จะได้รับประโยชน์ เพื่อให้เป็นค่ารักษาพยาบาล หรือค่าชดเชยรายได้

การทำประกันสุขภาพคู่กับการทำประกันชีวิตคืออะไร

การทำประกันสุขภาพคู่กับการทำประกันชีวิต ต้องทำกับบริษัทประกันชีวิตเป็นหลัก โดยตัวประกันหลักคือประกันชีวิตและเพิ่มอนุสัญญาเป็นประกันสุขภาพเข้าไป ประกันชีวิตที่เหมาะสมสำหรับทำคู่กับประกันสุขภาพคือประกันชีวิตแบบตลอดชีพ ซึ่งตัวนี้จะไว้เป็นมรดกให้ลูกหลาน ทุนคุ้มครองชีวิตสูงแต่เบี้ยไม่สูงมาก ถ้าทำตัวหลักเป็นออมทรัพย์ เบี้ยจะแพงแต่ทุนประกันไม่สูง ถ้าบวกเบี้ยสุขภาพเข้าไปอีก เบี้ยประกันต่อปีจะยิ่งสูงมากข้อดีของการซื้อประกันสุขภาพที่พ่วงกับประกันชีวิต ส่วนของเบี้ยประกันสุขภาพมักปรับเพิ่มตามช่วงอายุ ส่วนใหญ่จะทุก 5 ปี ไม่ได้ปรับเพิ่มทุกปีหรือตามยอดเคลมแบบบริษัทประกันภัย

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต

ประเภทของประกันชีวิต

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันชีวิต