Connect with us

ความแตกต่างระหว่างประกันชีวิตกับประกันภัยอื่นๆ

ประกันภัยในปัจจุบันมีหลากหลายประเภท โดยแยกไปตามรูปแบบความคุ้มครอง ทำให้สับสนว่าประกันภัยแบบอื่นๆ แตกต่างจากประกันชีวิตอย่างไร

จุดเด่นของประกันชีวิต

ประกันชีวิตเป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองชีวิต ซึ่งจะได้รับประโยชน์จากการเสียชีวิตเป็นหลัก ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีการทำประกันที่ขยายความคุ้มครองที่หลากหลายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นคุ้มครองการทุพพลภาพ หรือ การจ่ายเงินบำนาญเมื่อมีอายุตามสัญญา แต่นั่นอาจไม่ใช่จุดประสงค์หลักของประกันชีวิต ซึ่งจุดเด่นของประกันชีวิตที่แตกต่างจากประกันประเภทอื่นๆ คือ คุ้มครองชีวิตตลอดอายุสัญญา ถือเป็นแผนประกันที่ช่วยวางแผนมรดกสำหรับบุคคลที่อยู่ข้างหลัง เพื่อใช้เงินก้อนในการจัดการศพ การชำระหนี้สินของผู้เสียชีวิตที่ยังเหลืออยู่ หรือเพื่อใช้เป็นเงินมรดก แต่ประกันภัยประเภทอื่น ให้ความคุ้มครองตามพฤติกรรม กิจกรรม ที่ผู้ทำประกันอาจได้รับความเสี่ยงอยู่ในขณะนั้น เช่น ประกันการเดินทาง เป็นกิจกรรมการเดินทางที่อาจได้รับความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทาง ประกันสุขภาพเป็นประกันที่ให้ความคุ้มครอง

จุดเด่น

  • ประกันชีวิตให้ความคุ้มครองต่อชีวิตเป็นหลัก
  • ประกันที่ไม่ใช่ประกันชีวิตคุ้มครองความเสี่ยงอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้
  • ประกันที่ไม่ใช่ประกันชีวิตคุ้มครองตามระยะเวลาที่จ่ายเบี้ยประกัน

ความแตกต่างด้านความคุ้มครอง

ประกันชีวิตเป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองต่อการชีวิตของผู้ถือกรมธรรม์ โดยผู้ทำประกันจะได้รับค่าสินไหมทดแทนเมื่อเสียชีวิต แต่ไม่สามารถใช้เป็นค่ารักษาพยาบาลเมื่อเกิดโรคภัยไข้เจ็บ หรือ เกิดอุบัติเหตุได้ ผู้ทำประกันชีวิต สามารถเลือกรับความคุ้มครองตลอดชีพหรือชั่วระยะเวลาก็ได้ ซึ่งความคุ้มครองแบบตลอดชีพคือการจ่ายเบี้ยกรมธรรม์เพียงระยะเวลาหนึ่งแต่ให้ความคุ้มครองจนถึงอายุ 99 ปี ซึ่งประกันชีวิตนี้มีความแตกต่างจากประเภทอื่นตรงที่การเสียชีวิตสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน แต่ประกันประเภทอื่นให้ความคุ้มครองความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้ เช่นประกันอุบัติเหตุรถยนต์ ผู้ทำประกันจะได้รับค่าสินไหมชดเชยเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ซึ่งอาจจะเกิดหรือไม่ก็ได้

ความแตกต่างด้านการจ่ายเบี้ยประกัน

การจ่ายเบี้ยประกันของประกันชีวิตจะมีสองแบบ คือ จ่ายตามระยะเวลาที่ต้องการความคุ้มครองหรือที่เรียกว่าประกันแบบชั่วระยะเวลา จ่ายเบี้ยประกัน 5 ปี ได้รับความคุ้มครอง 5 ปี เป็นต้น กับอีกรูปแบบหนึ่ง คือ จ่ายเบี้ยระยะเวลาหนึ่งแต่ได้รับความคุ้มครองตลอดชีพ เช่น จ่ายเบี้ยประกัน 10 ปี แต่ได้รับความคุ้มครองตลอดชีวิต หรือที่เรียกว่าประกันชีวิตตลอดชีพ แต่เบี้ยประกันตลอดชีพจะสูงกว่าประกันแบบชั่วระยะเวลา และประกันประเภทอื่นๆ เพราะทุกคนสามารถเสียชีวิตได้ ในส่วนของประกันภัยประเภทอื่นๆ จะจ่ายเบี้ยประกันตามระยะเวลาที่ได้รับความคุ้มครองเท่านั้น เช่นประกันการเดินทางแบบรายเที่ยว จ่ายเบี้ยประกันเฉพาะวันที่เดินทาง และประกันให้ความคุ้มครองเฉพาะวันที่เดินทางเท่านั้น

“การทำประกันชีวิตคุ้มครองเมื่อเสียชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนถือเป็นการทำประกันภัยที่ไม่สูญเปล่า แต่ประกันภัยประเภทอื่นให้ความคุ้มตามลักษณะความเสี่ยง ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้”

ประกันชีวิตและประกันสุขภาพแตกต่างกันอย่างไร

สำหรับการทำ “ประกันชีวิต” นั้น บริษัทประกันภัยจะจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนให้เนื่องจากการเสียชีวิตทุกกรณี หรือเนื่องจากการมีชีวิตอยู่จนครบสัญญาประกันภัย ค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับขึ้นอยู่กับสัญญาประกันภัย ค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับเต็มจำนวนผลประโยชน์ที่ซื้อจากทุก ๆ กรมธรรม์ประกันชีวิต

ขณะที่ “ประกันสุขภาพ” เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่ซื้อเพิ่มจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะได้รับความคุ้มครองก็ต่อเมื่อเจ็บป่วยเท่านั้น ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้ บริษัทจะรับผิดชอบด้านค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล และเงินชดเชยรายได้เนื่องจากนอนพักรักษาพยาบาลเท่านั้น ไม่ว่าการรักษาพยาบาลนั้นจะเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วย หรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ซึ่งการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทประกันภัยจะขึ้นอยู่กับสุขภาพและอายุของผู้ทำประกันเป็นหลัก

ถึงแม้จะมีกรมธรรม์ประกันชีวิตแล้วก็ตาม แต่เรายังต้องการความคุ้มครองต่อความเสี่ยงด้านอื่นๆด้วยเช่นกัน จึงจำเป็นที่คนเราต้องคำนึงถึงประกันภัยประเภทอื่นๆเสริม เพื่อป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดคิด โดยพิจารณาการเลือกกรมธรรม์แต่ละประเภทตามความเหมาะสมและความสามารถในการจ่ายเบี้ยประกัน

ประกันชีวิตและประกันอัคคีภัยแตกต่างกันอย่างไร

ประกันชีวิตเป็นประกันคุ้มครองชีวิตไม่ว่าจะเสียชีวิตที่ใดก็ตาม แต่ประกันอัคคีภัยให้ความคุ้มครองต่อความเสียหายต่อทรัพย์สินและอุบัติเหตุของบุคคลที่เกิดขึ้นภายในสถานที่นั้นๆเป็นหลัก และความเสียหายนั้นต้องเป็นความเสียหายที่มีสาเหตุที่กรมธรรม์ได้กำหนดเอาไว้ เช่น ความเสียหายจากไฟไหม้ หรือความเสียหายจากน้ำท่วม หากความเสียหายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากสาเหตุดังกล่าวก็จะไม่ได้รับความคุ้มครอง และหากผู้ทำประกันได้รับบาดเจ็บนอกเหนือสถานที่ประกัน ก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองเช่นกัน ส่วน ประกันชีวิตคือความคุ้มครองเมื่อเสียชีวิตที่ทุกคนมีสิทธิที่จะเสียชีวิตได้แน่นอน แต่ประกันอัคคีภัยนั้นอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้

ประกันชีวิตและประกันโรคร้ายแรงแตกต่างกันอย่างไร

ประกันชีวิตเป็นประกันคุ้มครองชีวิตไม่ว่าจะเสียชีวิตด้วยเหตุผลใดก็ตาม (ยกเว้นการฆ่าตัวตายที่เป็นข้อยกเว้นหลักในบางกรมธรรม์ ) แต่ประกันโรคร้ายแรงเป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองก็ต่อเมื่อผู้ทำประกันได้ตรวจเจอโรคร้าย บางประกันก็คุ้มครองต่อค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาด้านพยาบาลของโรคและเงินชดเชยเมื่อเจอโรค แต่ในบางกรมธรรม์ จะจ่ายเมื่อตรวจเจอโรคตามที่ได้ระบุชนิดไว้ในกรมธรรม์และถือว่าเป็นการสิ้นสุดสัญญาประกันภัยทันทีที่จ่ายเงิน ตามทุนประกันที่เลือก ซึ่งประกันชีวิตทุกคนที่ทำประกันแบบตลอดชีพมีสิทธิ์ได้รับค่าสินไหมทดแทน แต่ประกันโรคร้ายอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต

ประเภทของประกันชีวิต

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันชีวิต