Connect with us

ประกันชีวิตสำหรับผู้สูบบุหรี่

ทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากบุหรี่กว่า 6.3 ล้านคนต่อปี คนไทยเสียชีวิตจากบุหรี่ปีละกว่า 7 หมื่นราย

เช็คเบี้ยประกัน

ผู้สูบบุหรี่เกี่ยวข้องกับการทำประกันภัยอย่างไร?

อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าบุหรี่เป็นภัยคุกคามสุขภาพของมนุษย์ดังนั้นผู้สูบบุหรี่จึงถือว่าเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพมากกว่าคนปกติ การที่บริษัทจะรับประกันชีวิตแก่ผู้สูบบุหรี่นั้นถือเป็นเรื่องยาก เพราะผู้สูบบุหรี่ถือเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงมากกว่าบุคคลทั่วไป แต่ก็ยังมีเงื่อนไขบางประการที่คนสูบบุหรี่ในปริมาณที่กำหนด สามารถทำประกันชีวิตได้ และยังมีประกันชีวิตบางประเภทที่ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เช่นประกันการเดินทาง ประกันผู้สูงอายุ จึงเป็นทางเลือกที่ดีแก่ผู้สูบบุหรี่ และในการทำประกันชีวิตทั่วไปที่ผู้ทำประกันควรแจ้งให้แก่บริษัททราบในใบแถลงคำขอเอาประกันภัยก่อนจะมีการตกลงการรับประกันภัย คือ การตอบคำถามเรื่องสุขภาพ และพฤติกรรมการสูบบุหรี่

ตัวอย่างคำถามที่คุณต้องตอบ เช่น คุณสูบบุหรี่หรือไม่ , สูบกี่ม้วนต่อวัน, สูบบุหรี่เป็นระยะเวลากี่ปี ซึ่งคำถามเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญต่อการพิจารณารับประกันภัย และมีผลต่อเบี้ยประกันภัย แต่หากคุณละเว้นคำตอบ ในคำถามใดๆไว้ ก็อาจมีสิทธิ์ที่จะถูกปฏิเสธการทำประกันภัยนั้นๆ

ทางเลือกประกันภัยสำหรับผู้สูบบุหรี่

ถึงแม้ผู้สูบบุหรี่จะนับว่าเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง และกรมธรรม์บางประเภทปฏิเสธความคุ้มครองต่อบุคคลประเภทนี้ แต่ยังมีทางเลือกอื่นๆ สำหรับผู้ที่ต้องการทำประกันเพื่อไม่ให้เป็นภาระของผู้อื่นในอนาคต

ประกันสุขภาพ

เจ็บป่วย บาดเจ็บเข้าโรงพยาบาล ให้ประกันสุขภาพดูแล ช่วยชดเชยค่ารักษาพยาบาลและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

เพิ่มเติม

ประกันชีวิต

เป็นรูปแบบประกันชีวิตที่ไม่ต้องตรวจสุขภาพสำหรับบุคคลที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป ทายาทหรือผู้รับประโยชน์จะได้รับเงินก้อนหลังจากการเสียชีวิตเพื่อใช้จัดการศพ หรือเป็นเงินมรดก

เพิ่มเติม

เลือกประกันชีวิต ทำไมต้อง tadoo.co

เพราะเราเข้าใจว่าอาจเป็นเรื่องยากในการเลิกสูบบุหรี่ Tadoo จึงมีข้อเสนอประกันภัยทางเลือกมากมายที่ผู้สูบบุหรี่สามารถได้รับความคุ้มครอง

เช็คเบี้ยประกัน

สูบบุหรี่แต่อยากทำประกันภัยทำอย่างไร?

หากคนเป็นคนหนึ่งที่อยากทำประกันชีวิตและประกันภัยประเภทอื่นๆ แต่ติดปัญหาตรงที่ว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่สูบบุหรี่อย่าเพิ่งหมดหวังยังมีเงื่อนไขบางประการที่คุณยังสามารถทำประกันภัยได้ดังนี้

1. การแถลงการณ์เป็นผู้เลิกสูบบุหรี่
เช่นหากคนเป็นคนหนึ่งที่สูบบุหรี่และสามารถเลิกสูบได้แล้ว และต้องการทำประกันชีวิต เพียงแถลงเป็นผู้ไม่สูบบุหรี่ออนไลน์ เช่นเมื่อคุณเลิกบุหรี่ได้นานอย่างน้อย 3 เดือน ครั้ง 2 ครั้งต่อปี ห่างกันอย่างน้อย 6 เดือน

2. สูบบุหรี่ในปริมาณที่เหมาะสม
ยังมีบางบริษัทที่รับพิจารณาผู้สูบบุหรี่ในปริมาณที่เหมาะสม เช่น มีเงื่อนไขที่ระบุไว้ชัดเจนว่า ผู้เอาประกันต้องไม่สูบบุหรี่มากกว่า กี่ม้วนต่อวัน ติดต่อเป็นระยะเวลา กี่ปี หากคนเป็นบุคคลที่อยู่ในเงื่อนไขของบริษัทก็สามารถทำประกันชีวิตได้

3. เลือกประกันภัยอื่นๆ ที่ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ / ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
หากคุณติดบุหรี่ขั้นรุนแรงและไม่สามารถเลิกสูบได้ ยังมีประกันภัยบางรูปแบบที่คุณไม่ต้อง ตรวจสุขภาพ หรือตอบคำถามสุขภาพใดๆ แต่ประกันประเภทนี้โดยส่วนใหญ่จะไม่ให้ความคุ้มครองด้านสุขภาพ หรือการคุ้มครองโรค จะเน้นจ่ายเมื่อเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเท่านั้น เช่น ประกันอุบัติเหตุ ประกันภัยผู้สูงวัย เป็นต้น

เสียงจากผู้ใช้งานจริง ส่วนใหญ่ต่างพึงพอใจ

4.7/5

15,567 รีวิว

คำถามด้านสุขภาพที่ต้องแจ้งต่อบริษัทประกัน

ปัจจัยด้านสุขภาพถือเป็นสิ่งสำคัญในการพิจารณาประกันภัย ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการกินเหล้า และการสูบบุหรี่ หรือประวัติสุขภาพส่วนตัว ถือเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งที่มีผลต่อความเจ็บป่วยของร่างกาย ดังนั้นบุคคลเหล่านี้ถือเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง สิ่งที่คุณต้องแจ้งในใบแถลงการณ์การขอประกันมีดังนี้

อายุ

อายุมีความสำคัญต่อการกำหนดเบี้ยประกันเพราะบุคคลที่มีอายุมากมีความเสี่ยงสูงกว่าคนที่มีอายุน้อย เบี้ยประกันจึงสูงขึ้นตามไปด้วย

เพศ

เพศชายถือเป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยมากกว่าผู้ชาย เช่นพฤติกรรมด้านอาชีพ หรือ พฤติกรรมการดื่มเหล้า และสูบบุหรี่ และผู้หญิงมักจะมีอายุยืนมากกว่าผู้ชาย ค่าเบี้ยประกันของผู้ชายจึงสูงกว่าค่าเบี้ยประกันของผู้หญิง

ส่วนสูง และน้ำหนัก

ส่วนสูงและน้ำหนักก็มีความสำคัญต่อการพิจารณา เพราะคนที่มีน้ำหนักไม่สมส่วนกับความสูง หรือบุคคลที่มีความอ้วนสูงมากจะเป็นบุคคลที่เกิดโรคได้ง่ายกว่า บุคคลปกติ เช่นโรค อ้วน โรคเบาหวาน โรคความดัน

ประวัติสุขภาพส่วนตัว

ประวัติสุขภาพส่วนตัวคือการแจ้งแก่บริษัทถึงสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย ซึ่งหากคุณมีโรคประจำตัวมาก่อนก็มีความเสี่ยงที่จะถูกปฏิเสธการรับประกันภัยได้ เว้นแต่จะมีเงื่อนไขอื่นๆ

ประวัติสุขภาพของครอบครัว (Family Health History)

สภาวะของสุขภาพของผู้ใดก็ตามมักจะมีจุดเริ่มต้นจากบุคคล ในครอบครัวที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม เช่น โรคเบาหวาน โรคเกี่ยวกับระบบทางประสาทบางชนิด โรคหัวใจ จากบิดา และ/หรือมารดาถ่ายทอดทางพันธุกรรมมายังบุตรได้

ความบกพร่องทางสุขภาพ

ความไม่สมประกอบของร่างกาย หรือความบกพร่องทางสุขภาพ หมายถึงความไม่สมบูรณ์ หรือความผิด รูปร่างของอวัยวะซึ่งอาจเป็นมาตั้งแต่กำเนิด หรือเกิดขึ้นในภายหลังก็ได้ เช่น เนื่องจากอุบัติเหตุ หรือความเจ็บป่วย

การสูบบุหรี่และการเสพสารเสพติด

การสูบบุหรี่และการเสพสารเสพติด เป็นเรื่องที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้วว่า การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุหนึ่งของ การเกิดโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคมะเร็ง บริษัทประกันภัยจะไม่ยอมรับการทำประกันชีวิตของผู้ขอเอาประกันภัยที่มีประวัติการเสพยาเสพติด หรือ สารเสพติด เพราะถือเป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่มีโทษต่อร่างกายและจิตใจของผู้เสพรวมถึงอาจส่งผล กระทบต่อครอบครัวของผู้เสพด้วย

การดื่มสุรา

การดื่มสุราเป็นสาเหตุหนึ่งของการเจ็บป่วย เช่น โรคตับ นอกจากนี้ยังเป็นสาเหตุที่สำคัญของการเกิด อุบัติเหตุอีกด้วย ซึ่งในการพิจารณาต้องพิจารณาถึงประเภทของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำนวนที่ดื่มแต่ละครั้ง และ ความถี่ในการดื่มสุราต่อวันหรือต่อสัปดาห์

โรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่มีอะไรบ้าง?

1. มะเร็ง – จากสถิติในประเทศไทย มะเร็งปอดเป็นมะเร็งที่มีอัตราการเสียชีวิตเป็นอันดับ 1 เนื่องจากมักพบเมื่อเป็นระยะกระจายไปตามอวัยวะต่างๆ โดยสาเหตุสำคัญของการเกิดมะเร็งปอด คือการสูบบุหรี่ นอกจากนี้ยังเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งเกือบทุกชนิด เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งกระเพาะอาหาร และมะเร็งลำไส้ใหญ่ ฯลฯ

2. ถุงลมโป่งพอง – หากสูบบุหรี่ติดต่อกันเป็นเวลานาน ควันที่มีสารพิษจะไปทำลายผนังถุงลม ส่งผลให้เกิดภาวะถุงลมบวมอักเสบ และฉีกขาด ไม่สามารถฟอกเลือดได้ตามปกติ และถ่ายออกซิเจนให้เลือดดำ

3. ปอดบวม – โรคปอดบวม หรือปอดอักเสบ คือ ภาวะติดเชื้อในปอด จาก 2 สาเหตุ คือ ปอดอักเสบจากการติดเชื้อ เช่น เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อรา เกิดจากการหายใจเอาสารที่ทำให้ระบบทางเดินหายใจระคายเคือง เช่น ฝุ่น สารเคมี โดยเฉพาะควันบุหรี่ พบในผู้มีภูมิต้านทานต่ำ รวมถึงได้รับควันบุหรี่จากผู้อื่น

4. โรคหัวใจและหลอดเลือด – สารพิษในบุหรี่ทำให้อัตราการเต้นของหัวใจผิดจังหวะ และทำให้เส้นเลือดแดงตีบแคบ รวมถึงเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจหยุดพัก และยังเพิ่มความเสี่ยงเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

5. โรคเบาหวาน – จากงานวิจัยของศูนย์การแพทย์ทางทหารเบอร์มิ่งแฮม (Birmingham) รัฐอลาบามา พบว่าคนที่สูบบุหรี่มีภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดโรคเบาหวาน มากกว่ากลุ่มที่ไม่สูบบุหรี่และไม่ได้รับควันสูบบุหรี่เลย ถึง 3.4 เปอร์เซ็นต์

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต

ประเภทของประกันชีวิต

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันชีวิต

รับใบเสนอราคา ประกันชีวิต

เช็คเบี้ยประกัน