Connect with us

เอกสารอะไรบ้างที่ต้องใช้เมื่อเคลมประกันชีวิต

เอกสารการเคลมประกันถือเป็นหัวใจสำคัญในการขอเคลมประกันชีวิต การมีเอกสารที่ครบถ้วนจะทำให้ได้รับค่าสินไหมทดแทนได้เร็วขึ้น

เอกสารการเคลมประกันชีวิต คืออะไร

เอกสารการประกันชีวิต คือหลักฐานที่ใช้ยืนยันตัวตนของผู้ทำประกันว่า คือใคร อายุเท่าไหร่ มีสถานะเป็นแบบไหน เป็นหลักฐานที่ใช้แสดงการเอาประกันชีวิตและรายละเอียดการรับค่าสินไหมทดแทนตามทุนประกันที่ได้เลือกซื้อไว้ รวมไปถึงการระบุชื่อผู้ได้รับผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับนั้นๆอีกด้วย เอกสารประกอบการเคลมประกันเป็นสิ่งที่จำเป็นเมื่อต้องการยื่นเบิกจ่ายสินไหมจากบริษัทประกันฯ โดยประเภทเอกสารก็จะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับสาเหตุการสิ้นสุดสัญญาของผู้เอาประกันภัยโดยสาเหตุหลักๆ ที่สามารถเคลมประกันชีวิตได้คือการเสียชีวิตด้วยสาเหตุต่างๆ การทุพพลภาพถาวร และการอยู่ครบสัญญาประกันภัย

จุดเด่น

  • การเสียชีวิตแต่ละสาเหตุใช้เอกสารการเคลมที่แตกต่างกัน
  • การจัดเตรียมเอกสารต้องดำเนินการให้เร็วที่สุด
  • อาจมีเอกสารเพิ่มเติมนอกเหนือจากเอกสารหลักตามที่บริษัทร้องขอ

เอกสารที่ใช้เมื่อเสียชีวิตด้วยโรคภัยไข้เจ็บ

เสียชีวิตด้วยโรคภัยไข้เจ็บ

**ต้องแจ้งบริษัทประกันภัยภายใน 14 วัน และเตรียมเอกสารดังนี้
– กรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้าเอกสารกรมธรรม์หายผู้เอาประกันสามารถไปแจ้งความแล้วนำสำเนา รายงานประจำวันรับแจ้งเอกสารหายไปแสดงแทน)
– ใบเสร็จรับเงินงวดสุดท้าย
– ใบมรณบัตรของผู้เอาประกันภัย
– ทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์
– บัตรประชาชนของผู้รับประโยชน์

*อาจมีเอกสารเพิ่มเติมนอกเหนือจากเอกสารหลักตามที่บริษัทร้องขอ

เอกสารที่ใช้เมื่อเสียชีวิตด้วยการฆ่าตัวตาย

– กรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้าเอกสารกรมธรรม์หายผู้เอาประกันสามารถไปแจ้งความแล้วนำสำเนา รายงานประจำวันรับแจ้งเอกสารหายไปแสดงแทน)
– ใบเสร็จรับเงินงวดสุดท้าย
– ใบมรณบัตรของผู้เอาประกันภัย
– ทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์
– บัตรประชาชนของผู้รับประโยชน์
– สำเนาบันทึกประจำวันรับแจ้งเหตุของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
– ใบชันสูตรพลิกศพ

*อาจมีเอกสารเพิ่มเติมนอกเหนือจากเอกสารหลักตามที่บริษัทร้องขอ

“หากทำเอกสารเกี่ยวกับกรมธรรม์การประกันภัยหายต้องมีการแจ้งความยังสถานีตำรวจก่อนและสามารถนำใบแจ้งความมาแสดงแทนในกรมธรรม์ประกันภัย”

เอกสารที่ใช้เมื่อเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ

– กรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้าเอกสารกรมธรรม์หายผู้เอาประกันสามารถไปแจ้งความแล้วนำสำเนา รายงานประจำวันรับแจ้งเอกสารหายไปแสดงแทน)
– ใบเสร็จรับเงินงวดสุดท้าย
– ใบมรณบัตรของผู้เอาประกันภัย
– ทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์
– บัตรประชาชนของผู้รับประโยชน์
– สำเนาบันทึกประจำวันรับแจ้งเหตุของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
– สำเนาบันทึกประจำวันหลังกลับจากสถานที่เกิดเหตุของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
– ใบชันสูตรพลิกศพ

*อาจมีเอกสารเพิ่มเติมนอกเหนือจากเอกสารหลักตามที่บริษัทร้องขอ

เมื่อจัดเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้วให้นำส่งไปยังบริษัทประกันภัยตามที่อยู่ที่ระบุไว้ของแต่ละบริษัท หากเอกสารสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วรอพิจารณาการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทและสามารถรับเงินได้ทันทีหลังผ่านการอนุมัติแล้ว

เอกสารที่ใช้กรณีทุพพลภาพและสูญเสียอวัยวะ

* แจ้งบริษัทประกันให้ทราบภายใน 10 วัน และเตรียมหลักฐานดังนี้
– กรอกแบบฟอร์มใบเรียกร้องค่าทดแทนของบริษัท
– ใบรับรองแพทย์
– ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลที่ระบุวันเริ่มต้น และวันสุดท้ายในการรักษาตัวในโรงพยาบาล
– อื่น ๆ เช่น ฟิล์มเอกซเรย์

*อาจมีเอกสารเพิ่มเติมนอกเหนือจากเอกสารหลักตามที่บริษัทร้องขอ

เอกสารที่ใช้กรณีกรมธรรม์ครบกำหนด

ในการทำประกันชีวิตประเภทสะสมทรัพย์ที่ทางบริษัทมีเงินคืนให้แก่ผู้เอาประกันภัยเมื่อครบตามระยะเวลาที่กรมธรรม์ได้กำหนดไว้ สามารถดำเนินการเพื่อขอรับเงินคืนดังนี้
– ติดต่อบริษัทประกันภัย
– กรมธรรม์ประกันชีวิต
– บัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย

*อาจมีเอกสารเพิ่มเติมนอกเหนือจากเอกสารหลักตามที่บริษัทร้องขอ

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต

ประเภทของประกันชีวิต

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันชีวิต